เกี่ยวกับโครงการ

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้โครงการทุน Newton Fund จัดการอบรมทูตสะเต็มแห่งชาติ "ทูตสะเต็ม" หรือ STEM Ambassador จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อถ่ายทอด ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

ทูตสะเต็มคืออะไร?

ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในอาชีพด้านสะเต็ม ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจ โดยอาสาสมัครมาถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมสะเต็มในโรงเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำความรู้ไปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ ทูตสะเต็มจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ สสวท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของทูตสะเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างอาชีพด้านสะเต็ม
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบิน โปรแกรมเมอร์ นักดาราศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักนิติเวช นักสำรวจ นักการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์การตลาด นักโภชนาการ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า เกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงครู นักวิชาการ และอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม

บทบาทของทูตสะเต็ม ได้แก่

  • จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • แนะแนวการศึกษาและการทำงานในอาชีพสะเต็มแก่นักเรียน
  • ให้คำแนะนำกับครูในการจัดกิจกรรมสะเต็มให้แก่นักเรียน โดยใช้บริบทจากชีวิตจริง
  • เป็นที่ปรึกษาและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็ม
  • ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น ค่ายสะเต็ม การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของครูและนักเรียน การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม

กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมและพัฒนาทูตสะเต็ม ประจำปี 2559

การอบรมทูตสะเต็มแห่งชาติรุ่นที่ 1-3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คนผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้น และจะทำหน้าที่เป็น “ทูตสะเต็ม” (STEM Ambassador) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมสะเต็มในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมให้ความรู้น้องๆที่ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ

หลังจากจบการอบรม ทูตสะเต็มจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแล และติดต่อประสานงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ของสสวท. ทั้ง 13 แห่ง ซึ่งจะขยายผลไปสู่โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ทูตสะเต็ม 8 ท่านได้เดินทางไปจัดกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ที่ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 8 ค่ายนวัตกรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ณ มวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมแบบเวียนฐานเพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการจริงให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง