ภายใต้โครงการทุน Newton Fund บริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา ณ สหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในสถาบันของตนเอง ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรและสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักรในด้านการบริหาร จัดการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา โดยโครงการจะจัดให้มีการเดินทางไปสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2559

ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงเรียนไทยที่มีหลักสูตร STEM และมีแผนการพัฒนาความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ STEM โดยดึงศักยภาพและจุดเด่นที่ได้จากสหราชอาณาจักรไปพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อในประเทศไทย