ภายใต้โครงการทุน Newton Fund บริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา ณ สหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในสถาบันของตนเอง ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรและสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักรในด้านการบริหาร จัดการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา โดยโครงการจะจัดให้มีการเดินทางไปสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2559 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
o โรงเรียนวิทยศาสตร์
o โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Gifted
o กลุ่มโรงเรียนสาธิต
o โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคของสสวท.
o โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือข่ายของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
o โรงเรียนศูนย์พสวท.

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 55 ปี
  • ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในสถาบันการศึกษา

โปรแกรมเบื้องต้น 

ครึ่งวันในกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์  ปฐมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร 
6-12 มีนาคม 2559 Study visit ณ สหราชอาณาจักร 
1 วันในกรุงเทพฯ การประชุมและอบรมเพื่อติดตามผล 

โครงการฯได้ปิดรับสมัครลงแล้ว ประกาศผลผู้ได้รับทุนด้านล่าง