Inspiring Science II

เกี่ยวกับงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร และในฐานะหน่วยงานในพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีโครงการส่งเสริมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกิจกรรมนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย และหนึ่งในเป้าหมายของการให้เข้าร่วมมือด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นประกอบด้วย การส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน และการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารภายในโรงเรียน

In this section

ASEAN Deep Learning Policy Series

การประชุมระดับภูมิภาค ASEAN Deep Learning Policy Series

บริติช เคานซิลและไมโครซอฟท์ร่วมกันสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงลึกและเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เราร่วมมือกันในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงนโยบาย

Connecting Classrooms: School Leadership Programme

การอบรม Connecting Classrooms : School Leadership Programme

โปรแกรมภาวะผู้นำ Connecting Classrooms สำหรับผู้นำทางการศึกษาได้มีการจัดเตรียมการฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม เพื่อที่เสริมสร้างผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ