ASEAN Deep Learning Policy Series

เกี่ยวกับการประชุมระดับภูมิภาค ASEAN Deep Learning Policy Series

บริติช เคานซิลและไมโครซอฟท์ร่วมกันสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงลึกและเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เราร่วมมือกันในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายในประเทศอาเซียนเพื่อเสาะหาวิธีการในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงลึกในทางปฏิบัติ การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมเอเชียตะวันออกซึ่งมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเป็นพลเมืองโลก และทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง การประชุมสัมมนานี้เริ่มต้นขึ้นในงาน Education Leaders Briefing 2014 ที่ลอนดอน และกำลังเป็นรูปเป็นร่างในงาน Education Leaders Briefing 2015 

การสัมมนานโยบายการศึกษานี้เป็นการรวมตัวกันของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักเรียนจากสหราชอาณาจักร และอาเซียน เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนการพัฒนาในการศึกษาขั้นประถม และมัธยมศึกษา ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึก ทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักเรียน ด้วยการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

วัตถุประสงค์

  • อัพเดตแนวโน้มล่าสุดในเรื่องของนวัตกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย นักการศึกษา และคณาจารย์ เพื่อการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  • นำผู้นำการศึกษาเข้าสู่การบูรณาการวิธีการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติล่าสุด
  • อภิปรายนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ โดยการนำทักษะการเรียนรู้เชิงลึกมาประยุกต์ใช้ และหาวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวัน สำหรับพลเมืองโลกในยุคต่อไป 

ธีม

  • เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
  • ความเป็นพลเมืองโลก
  • ปลูกฝังทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงลงในจิตใจของนักเรียน เพื่อใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน