Connecting Classrooms: School Leadership Programme

การอบรม Connecting Classrooms : School Leadership Programme

โปรแกรมภาวะผู้นำ Connecting Classrooms สำหรับครู ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักการศึกษาระดับอาวุโสนี้ ได้มีการจัดเตรียมการฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม เพื่อที่เสริมสร้างผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยโปรแกรมนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำที่สำคัญและให้ผู้เข้าอบรมนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในบริบทของการกำหนดมิติสากลความเป็นนานาชาติในด้านหลักสูตรและค่านิยมของโรงเรียนได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โปรแกรมภาวะผู้นำในโปรแกรม Connecting Classrooms นั้นช่วยให้ผู้นำโรงเรียนพัฒนาทักษะความรู้ของตนผ่านการฝึกอบรมและความร่วมมือระดับสากลโอกาสในการเทียบเคียงคุณภาพในระดับนานาชาตินี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาภาวะผู้นำโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างหลักสูตรในโรงเรียนด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมจะให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับนักเรียน โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 22 หลักสูตรที่ออกแบบ และทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำโรงเรียนและผู้มีประสบการณ์ ในหัวข้อเหล่านี้สามารถปรับการฝึกอบรมที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปหรือเป็นแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักการศึกษาโดยออกแบบโปรแกรมนี้ให้ผลสอดคล้องต่อการวิจัยทางการตลาดมีการรวบรวมความรู้จากภาคส่วนต่างๆ และท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานบริหารการศึกษา บริษัทตัวแทน และโรงเรียนคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจ