ผลสอบจะออกเมื่อไหร่

ไม่ต้องรอผลสอบ IELTS นาน คุณสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ใน Test Taker Portal ภายหลังการสอบ 13 วัน ตามปฏิทิน สำหรับการสอบแบบกระดาษ และ 3-5 วัน ตามปฏิทิน สำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลสอบ IELTS จะยังคงสามารถดูทางออนไลน์ได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะไม่สามารถนำไปใช้สำหรับการยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการได้

เราจะส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ซึ่งเป็นใบแจ้งคะแนนสอบ IELTS ของคุณทางไปรษณีย์ภายหลังการสอบ 13 วัน ตามปฏิทิน สำหรับการสอบแบบกระดาษ และ 3-5 วัน ตามปฏิทิน สำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 วันสำหรับการจัดส่ง เราจะไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์หรืออีเมล

หมายเหตุ
  • การประกาศผลสอบทางออนไลน์จะไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้
  • ผลสอบจะไม่มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียงฉบับเดียวเท่านั้น และจะไม่มีการออกผลสอบทดแทนในกรณีสูญหาย หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีสูญหาย และมีเอกสารใบแจ้งความจากทางหน่วยงานราชการ ผู้สอบสามารถทำเรื่องขอผลสอบทดแทนได้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในสถานที่ปลอดภัย

เราจะจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ไปยังสถาบันที่คุณยื่นใบสมัครโดยตรง ซึ่งสถาบันจะต้องการใบรายงานผลการสอบตัวจริงและไม่รับสำเนา

เราสามารถจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ของคุณมากถึง 5 ใบไปยังสถาบัน (เช่น มหาวิทยาลัยหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ได้โดยตรง หากคุณต้องการขอใบรายงานผลการสอบเพิ่มเติม กรุณาระบุที่อยู่ของสถาบันนั้นๆ ในตอนที่สมัครสอบ

กรุณาระบุที่อยู่ของสถาบันให้ครบถ้วน เนื่องจากเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ทางสถาบันสามารถเข้าใช้งาน IELTS Test Report Form Verification Service ซึ่งจะทำให้สถาบันสามารถดูผลสอบของคุณได้ หลังจากที่เราได้ส่งให้ทางสถาบันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถเข้าใช้งานบริการนี้ได้ เราจะส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ให้ทางสถาบันทางไปรษณีย์

ขอใบรายงานผลการสอบเพิ่มได้หรือไม่

หากต้องการให้เราส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) เพิ่มเติมให้แก่องค์กร นอกเหนือจาก 5 ใบที่เรากำหนดไว้ คุณจะต้องชำระค่าบริการ 500 บาทต่อใบรายงานผลการสอบ 1 ใบ  ยังไม่รวมค่าส่ง

คุณสามารถขอใบผลสอบเพิ่มเติม (Additional TRF) ได้โดยการกรอกข้อมูลและชำระเงินผ่านลิ้งค์นี้ https://www.eventsforce.net/britishcouncil/5618/home

ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการสอบเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน

หากศูนย์สอบของคุณปิดตัวไปแล้ว คุณสามารถยื่นขอใบรายงานผลการสอบเพิ่มเติมได้จาก ielts.org

ความหมายของคะแนนสอบ IELTS

คุณจะได้รับคะแนนสอบ IELTS ที่ 0-9 สำหรับแต่ละส่วนการสอบ ซึ่งสะท้อนความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

ใบรายงานผลการสอบ (TRF) จะแสดงคะแนนสำหรับแต่ละทักษะ (การฟัง พูด อ่าน และเขียน) รวมถึงคะแนนรวม คุณจะสามารถได้ผลสอบเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 5.0, 6.0, 7.0) หรือครึ่งคะแนน (เช่น 5.5, 6.5, 7.5 ในแต่ละส่วนการสอบ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคะแนนสอบ IELTS ของคุณได้ที่นี่

ผลสอบ IELTS มีอายุนานเท่าไหร่

องค์กรที่คุณสมัครจะไม่ยอมรับผลสอบของคุณ หากผลสอบนั้นมีอายุเกิน 2 ปี เว้นแต่ว่าคุณมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า คุณมีการคงไว้หรือพยามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่เสมอ นับจากการสอบ IELTS โดย IELTS Partners จะไม่สามารถยืนยันการใช้งานของผลสอบ IELTS ที่มีอายุเกิน 2 ปี

ฉันจะสามารถขอให้มีการตรวจคะแนนสอบ IELTS ใหม่ได้อย่างไร

หากคุณไม่ได้รับผลการสอบอย่างที่ต้องการ คุณสามารถยื่นขอให้มีการตรวจสอบคะแนนสอบของคุณใหม่ได้ โดยการขอใช้บริการ Enquiry on Results (EOR) คุณสามารถเลือกส่วนการสอบที่ต้องการขอให้มีการตรวจคะแนนใหม่ได้ และจะต้องยื่นคำร้องไปยังศูนย์สอบที่คุณเข้าสอบ

การขอตรวจคะแนนใหม่นั้น มีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้รับคืน หากคะแนนสอบ IELTS ของคุณเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนการสอบใด

โดยคุณจะต้องยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนใหม่ภายใน 6 สัปดาห์ภายหลังการสอบ ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์

สำหรับการสอบแบบ Regular IELTS - สามารถกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างขั้นตอนการกรอกได้ทางด้านล่างของหน้านี้

ส่วนการสอบ IELTS for UKVI - ผู้สอบสามารถส่งคำร้องของ EOR (Enquiry on Results) มาได้ที่ https://www.eventsforce.net/britishcouncil/5515/home พร้อมชำระเงินทางออนไลน์

บริการ Enquiry on Results จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 0 - 21 วัน ซึ่งหากเกินระยะเวลานี้และคุณยังไม่ได้รับผลสอบคุณสามารถติดต่อทางศูนย์สอบได้ทันที

การสอบใหม่

IELTS ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการสอบใหม่ คุณสามารถสมัครสอบได้ในทันทีที่พร้อม

คะแนนสอบของคุณไม่น่าจะเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ว่าคุณได้มีการพยามอย่างหนักที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณก่อนที่จะทำการสอบใหม่ 

ดูส่วนการเตรียมตัวสอบเพื่อทำแบบฝึกหัดและประเมินระดับภาษาอังกฤษของคุณ