เป็นโครงการด้านหัตถกรรมระดับสากลของบริติช เคานซิล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงที่ทำงานในภาคหัตถกรรม เพื่อความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และเพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม โดยสร้างโอกาสผ่านงานออกแบบและการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

โครงการคราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์ ในประเทศไทย

ทำงานร่วมกับช่างฝีมือในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพช่างฝีมือ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มช่างฝีมือสตรี อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเครือข่ายหัตถกรรมและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น โครงการคราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์: ไทลื้อ ใน อ.ปัว จ. น่าน โครงการคราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์: วานีตา ใน จ.ปัตตานีและจ.นราธิวาส รวมถึงคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการหัตถกรรม 

In this section

คู่มือธุรกิจหัตถกรรม (Digital Craft Toolkit)

Digital Craft Toolkit  (คู่มือธุรกิจหัตถกรรม) เป็นโครงการของบริติช เคานซิล ภายใต้โครงการหัตถกรรมเพื่ออนาคต (Crafting Futures) เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจหัตถกรรมผ่านการเรียนแ