Digital Craft Toolkit  (คู่มือธุรกิจหัตถกรรม) เป็นโครงการของบริติช เคานซิล ภายใต้โครงการหัตถกรรมเพื่ออนาคต (Crafting Futures) เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจหัตถกรรมผ่านการเรียนแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในประเทศไทยและทั่วโลกสามารถเรียนได้ตามความสะดวกของตนเอง มีหลักสูตรการเรียนรู้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งด้านการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจในภาพรวม การสร้างแนวคิดเพื่อการออกแบบ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และการบริการจัดการการเงิน เนื้อหาทั้งหมดพัฒนาโดย Applied Arts Scotland ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านหัตถกรรมของประเทศสกอตแลนด์ โดยมีนักออกแบบและช่างฝีมือจากประเทศสกอตแลนด์และประเทศไทยอีก 20 คน ร่วมให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของตนเองผ่านภาพยนตร์สั้นและการสัมภาษณ์

โครงการ Digital Craft Toolkit นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาเนื้อหาและเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 และการอบรมการใช้ Digital Craft Toolkit สำหรับช่างฝีมือและผู้สนใจจำนวน 120 คนจากทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งการอบรมนี้สนับสนุนโดย Pentland Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านเครื่องแต่งกายของสหราชอาณาจักร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง