Topic 6.1 what kinds of Media and Communication courses you can study in the UK
©

British Council

อาชีพด้านสื่อและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีค่าตอบแทนที่คุ้มค่า น่าตื่นเต้น และได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของโลกไปพร้อมกันอยู่เสมอ สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาต่อด้านสื่อและการสื่อสาร มีองค์กรด้านสื่อและข่าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นั่นก็คือ BBC  หากท่านศึกษาต่อในระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างเจาะลึกในหัวข้อต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การผลิต การแก้ไขภาพ ภาษาศาสตร์ โทรทัศน์และวิทยุ วัฒนธรรมศึกษา วารสารศาสตร์ และการจัดการเสียง  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารจำนวนมากประสบความสำเร็จในการทำอาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การเขียนคำโฆษณา การตลาด SEO และการวิจัย ปริญญาด้านสื่อจะช่วยให้ท่านมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานทุกประเภทในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตัวอย่างหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ท่านควรพิจารณาหากต้องการศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับสื่อในสหราชอาณาจักรมีดังต่อไปนี้

1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาแบบรวมสาขาวิชาในด้านสื่อและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์

หากท่านตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญาด้านสื่อและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ ท่านจะมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และสังคมวิทยา ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะมีความสนใจในด้านใดก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความชื่นชอบส่วนตัวได้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษและสื่อศึกษา (เกียรตินิยม) ของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ (University of Sussex) จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรมและสื่อที่มีผลต่อวัฒนธรรมและสังคม ที่ซัสเซ็กซ์ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวรรณกรรมและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้วิเคราะห์สื่ออย่างหลากหลาย ท่านจะได้รับการสอนโดยนักวิจัยที่เป็นผู้ผลิตสารคดี ภาพยนตร์ และหนังสือต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้ตามความสนใจและจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานที่สำคัญและสร้างสรรค์จากเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก หลักสูตรการเรียนการสอนนี้มีความทันสมัย โดยจะศึกษาวรรณกรรมที่มีอายุกว่า 1,000 ปีในรูปแบบใหม่ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้า เราขอแนะนำให้ท่านได้ทดลองสร้างสรรค์งานเขียนและทำความเข้าใจบทบาทของชิ้นงานนั้นในการเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้

หากท่านศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสังคมวิทยาสาขาวิชาสื่อศึกษา ท่านจะมีโอกาสได้สำรวจความเป็นไปของโลกและสังคมที่เราอาศัยอยู่อย่างลึกซึ้ง รวมถึงได้วิเคราะห์บทบาทของสื่อในโลกปัจจุบัน ท่านจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลทางสังคมในด้านต่างๆ ตั้งแต่ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ไปจนถึงบทบาทของสื่อในโลกแห่งวัฒนธรรมและสังคมของเรา รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมวิทยาและสื่อ และพัฒนาทักษะการวิจัย  สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านการฝึกงานด้านการวิจัยและทำโครงงานของนักศึกษาอีกด้วย  

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ท่านจะพบว่าสื่อเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่หลักสูตรปริญญาโทแบบสหวิทยาการหลายหลักสูตรซึ่งร่วมสอนโดยคณะสื่อ ศิลปะ และมนุษยศาสตร์ ให้ความสำคัญ เช่น ปริญญาโทด้านการฝึกปฏิบัติด้านสื่อเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักสูตรพิเศษนี้เน้นการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองทั่วโลก ท่านจะได้ศึกษาวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย วารสารศาสตร์พลเมือง สื่อกิจกรรม สื่อแบบมีส่วนร่วม และสื่อที่ออกอากาศเฉพาะทาง และวิธีการใช้สื่อเหล่านี้เพื่อสื่อสารข้อมูลและดึงดูดผู้ชมภายนอกผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้สำหรับประเด็นต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม สิทธิมนุษยชน ประเด็นทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรปริญญาโทอีกหลักสูตรหนึ่งที่ท่านสามารถเลือกศึกษาได้ คือ ปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่เน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล 

ร้อยละ 89 ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ได้งานทำหรือได้เรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากภาควิชาสื่อและภาพยนตร์ ในฐานะนักศึกษาด้านสื่อ ท่านจะได้รับทักษะทางวิชาการ การปฏิบัติจริง และทักษะส่วนบุคคลมากมาย ซึ่งรวมถึงการวิจัย การนำเสนอ การเขียน และการคิดเชิงสร้างสรรค์ หากท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อและการสื่อสารจะช่วยให้ท่านพัฒนาทักษะและการฝึกฝนด้านการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ สื่อดิจิทัลและเสียง สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยจะเน้นการศึกษาขั้นสูงและมอบโอกาสสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางการวิจัยต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเจาะลึกไปในสื่อเฉพาะด้านและฝึกปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงานเพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญของตนได้

2. ศึกษาต่อปริญญาโทด้านการจัดการสื่อที่มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง (University of Stirling) เป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการสื่อในสหราชอาณาจักร โดยจะเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในแวดวงสื่อทั่วโลก

ในฐานะนักศึกษา ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาท่านจะมีทักษะการจัดการที่แข็งแกร่งและมุมมองเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานทางทฤษฎีและวิเคราะห์กรณีศึกษาในด้านเศรษฐศาสตร์สื่อ การเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเจาะลึกในด้านสื่อร่วมสมัย ทฤษฎีวัฒนธรรม และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

ท่านจะมีโอกาสเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมสื่อ และเก็บเกี่ยวความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านสื่อศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงการศึกษาด้านการตลาดและธุรกิจ  นอกจากนั้น ท่านยังจะได้ประโยชน์จากการไปทัศนศึกษา เช่น การเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกอากาศที่ทันสมัยที่ BBC Pacific Quay, V&A Dundee และ CodeBase Stirling อีกด้วย

นอกจากนั้น นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับฟังบรรยายจากมืออาชีพในภาคอุตสาหกรรม เช่น ในปี พ.ศ. 2564 ทางหลักสูตรได้เชิญวิทยากรหลายท่านจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมสื่อและภาคส่วนสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรณาธิการของ Sunday National อดีตบรรณาธิการของ The Scotsman หัวหน้าฝ่ายธุรกิจจาก Multiplatform Productions, BBC Scotland และผู้อำนวยการและโปรดิวเซอร์อิสระของ LeithLate รวมถึงมีการบรรยายรับเชิญจากผู้กำหนดนโยบายจาก British Council, Ofcom และ PACT  สำหรับโมดูลหลักในปี พ.ศ. 2564 นักศึกษาของสเตอร์ลิงมีโอกาสนำเสนอโครงงานแก่ลูกค้าจริงในอุตสาหกรรมสื่อ ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคาลการี บริษัทจัดพิมพ์หนังสือในแวนคูเวอร์ บริษัทพอดแคสต์ที่เน้นการเสริมสร้างพลังสำหรับผู้หญิงในลอสแองเจลิส และผู้พัฒนาเว็บแอปสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในออนแทรีโอ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงติดอันดับใน QS Top 500 University โดยได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาวด้านการสอน โอกาสในการมีงานทำ การวิจัย ความเป็นสากล สิ่งอำนวยความสะดวก และความเปิดกว้างสำหรับคนทุกกลุ่ม (โดย QS Stars University Ratings 2021) นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักรในด้านประสบการณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (โดย PTES 2021)  ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาของสเตอร์ลิงที่เฟื่องฟูและประกอบไปด้วยนักศึกษามากกว่า 120 สัญชาติ หลักสูตรสื่อและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านการสื่อสารและสื่อในสหราชอาณาจักร (โดย Times and Sunday Times Good University Guide 2022) และ 20 อันดับแรกของสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาด้านสื่อและภาพยนตร์ (โดย The Guardian University Guide 2022) อีกด้วย

หลักสูตรด้านสื่อและการสื่อสารของสเตอร์ลิงเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกปฏิบัติจริงและทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่อาชีพในด้านวารสารศาสตร์ สื่อดิจิทัล การออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์

หากท่านสนใจเส้นทางอาชีพในด้านสื่อและการสื่อสาร สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญา มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์และมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงมีหลายหลักสูตรให้ท่านได้เลือกเรียนตามความสนใจและหลงใหล หากท่านสนใจในหลายๆ เรื่องและต้องการปริญญาแบบรวมสาขาวิชา ท่านสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตรร่วมกันแบบไฮบริด ทั้งในด้านสื่อศึกษาและวิชาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือสังคมศึกษา  นอกจากนั้นท่านยังจะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของนายจ้าง รวมถึงสร้างเครือข่ายโดยการศึกษาวิธีการสัมภาษณ์ การเขียนชิ้นงานเกี่ยวกับผู้คน และการพัฒนาทักษะด้านสังคมของท่านอีกด้วย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์และมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง   

มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์: https://www.sussex.ac.uk

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง: https://www.stir.ac.uk

University of Sussex
©

University of Sussex

University of Stirling
©

University of Stirling