Three trendy computing related courses that will help you with your career development
©

British Council

ความก้าวล้ำของสมาร์ทโฟน สัญญาณ WiFi โซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีคลาวด์ และการโทรแบบวิดีโอในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและวิถีชีวิตของผู้คน หากท่านมีความสนใจในด้านการกระจายข้อมูลและการสื่อสารแบบดิจิทัล หรือระบบรวมถึงวิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จะครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่ง จัดเก็บ และเข้าถึงสินทรัพย์ทางดิจิทัล และยังเน้นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สื่อสารในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวล้วนเป็นที่ต้องการของนายจ้างเป็นอย่างมาก หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ท่านได้

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แนะนำโดยมหาวิทยาลัยบังกอร์

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยบังกอร์ (Bangor University) ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับโลก โดยเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาครอบคลุมเนื้อหาด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดการจดจำรูปแบบ ไปจนถึงการแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพ อิเล็กทรอนิกส์ไมโครเวฟทางการแพทย์ และการจำลองทางการแพทย์ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกเรียนในด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์และออปติคัล อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมนิวเคลียร์ และสาขาอื่นๆ ได้อีกมากมาย

คณะฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จะมีโอกาสเรียนรู้ผ่านโครงงานเดี่ยวและกลุ่มภายใต้การกำกับดูแลจากนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกของภาควิชาฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และความรู้ของนักวิจัยดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหลักสูตรการศึกษา นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยบังกอร์ยังพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย ห้องปฏิบัติการวิจัยที่กว้างขวาง และห้องปลอดเชื้อสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คลาส 1,000  

มหาวิทยาลัยบังกอร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และสื่อสารผลการวิจัย รวมถึงเทคนิคสมัยใหม่ในการใช้ข้อมูลทางการวิจัยเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ ได้แก่

  • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการออกแบบเกม
  • ปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
  • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของบังกอร์ได้รับการรับรองโดยสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งอังกฤษ (British Computer Society: BCS) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Chartered Institute for IT) โดยมีหลักสูตรจำนวนมากที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานระดับมืออาชีพต่างๆ เช่น BCS และสถาบันแห่งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Institution of Engineering and Technology) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นก้าวแรกสู่การผ่านคุณสมบัติระดับมืออาชีพขึ้นเป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรรมและสภาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบังกอร์เปิดโอกาสให้มีการฝึกงานในรูปแบบโครงการในปีสุดท้าย ซึ่งมักดำเนินการร่วมกับบริษัทในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในการสมัครงาน โดยมหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงพื้นที่เขตธุรกิจ Parc Menai ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและประกอบด้วยสำนักงานของบริษัททางเทคโนโลยีหลายแห่ง

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและวิทยาการหุ่นยนต์ที่แนะนำโดยมหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์

การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์ (Edge Hill University) ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับสาขาเฉพาะทางต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมสำหรับเกมและความปลอดภัยของเครือข่าย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่มีความก้าวหน้า การออกแบบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพในด้านการพัฒนาในระบบคอมพิวเตอร์ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาสำหรับโปรแกรมมิ่งและโมดูลที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม รวมถึงเรียนรู้ในสาขาใหม่ๆ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะในการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับความรู้เชิงเทคนิค เพื่อทำความเข้าใจและประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะทางเทคนิคและความรู้ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรม ICT จำนวนมาก

สำหรับผู้ที่สนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์ได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทำงาน การเดินทาง และการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรปริญญานี้จะสามารถช่วยให้นักศึกษาพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีโอกาสเรียนรู้ในสาขาวิชาด้านพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ การออกแบบซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถาปัตยกรรมเครือข่าย โดยหลักสูตรนี้ยังได้รับการรับรองเบื้องต้นจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งอังกฤษ (British Computer Society: BCS) หรือองค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Chartered Institute for IT) อีกด้วย

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คือในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลของเอดจ์ฮิลล์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะทางเทคนิคในการสร้าง การประมวลผล การวิเคราะห์ การแสดงภาพ และการตีความข้อมูล อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกพักการศึกษาหนึ่งปีเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ICT ก่อนปีการศึกษาสุดท้ายได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะสำหรับการทำงานในบทบาทที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ และวิศวกร ซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการอย่างมากในการว่าจ้างพนักงานที่สามารถทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญต่างๆ ซึ่งหลักสูตรในระดับปริญญานี้จะสามารถ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรเกมและคอมพิวเตอร์ที่แนะนำโดยมหาวิทยาลัยฟัลมัธ

ท่านมีความสนใจประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์และเกมมิ่งหรือไม่? สถาบัน Games Academy แห่งมหาวิทยาลัยฟัลมัธ (Falmouth University) ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการศึกษาเกมระดับโลก  Princeton Review ได้จัดอันดับให้ฟัลมัธอยู่ในอันดับที่ 28 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษสำหรับสาขาวิชาดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังได้รับการเสนอชื่อใน The Rookies ให้เป็นหนึ่งใน 20 สถานศึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเกมที่ดีที่สุด และเป็นหนึ่งใน 15 สถานศึกษาด้านศิลปะเชิงแนวคิดและภาพประกอบที่ดีที่สุดอีกด้วย  

นักศึกษาในหลักสูตรเกมและคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยฟัลมัธมีโอกาสพัฒนาเกมและโครงการดิจิทัลต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะดังกล่าวรวมไว้ในที่เดียว โดยมีหลักสูตรให้เลือกสรรมากมาย ได้แก่ การพัฒนาเกมและศิลปะเกม อีสปอร์ต วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยได้คาดการณ์ถึงอนาคตของอุตสาหกรรมเกมและคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะที่สร้างสรรค์จากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยฟัลมัธมีสตูดิโอสำหรับพัฒนาเกมในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองสตูดิโอเกมของจริงและมีเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดในการสร้างเกมและโปรเจ็กต์ที่สมจริงต่างๆ มากมาย สตูดิโอแห่งนี้ถูกออกแบบโดยเน้นการทำงานเป็นทีม วิธีการและขั้นตอนของอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากผู้สอนที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากบริษัทต่างๆ เช่น EA Games เป็นต้น

ในฐานะนักพัฒนาเกม แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาที่สมจริง นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับนักแสดงที่สวมชุดจับภาพการเคลื่อนไหว  รวมถึงศิลปินด้านเกม นักเขียนบท นักแต่งเพลง และผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการตลาดและการแสวงหากำไรจากเกมได้ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งหมายความว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะเฉพาะทาง และได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่แน่นแฟ้นและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานในอนาคตได้

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ามากกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรีรวมกัน หลักสูตรเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฟัลมัธสามารถเป็นแนวทางพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเกมรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมได้ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านเกมและคอมพิวเตอร์จากฟัลมัธปัจจุบันได้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสตูดิโอขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นศิลปินและนักออกแบบมากมาย ศิษย์เก่าอีกหลายคนยังทำงานด้านเทคนิคในบริษัทชั้นนำนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกม ได้แก่ Facebook และ DevOps นอกจากนั้น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟัลมัธยังเป็นแชมป์ของ Tranzfuser หนึ่งในรายการแข่งขันด้านการพัฒนาเกมของนักศึกษาที่มีการแข่งขันกันที่ดุเดือดที่สุดในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาสามปีซ้อนอีกด้วย

สหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์และ ICT ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากท่านมีความสนใจประกอบอาชีพในด้านการดูแลฐานข้อมูล เกม การพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ หลายหลักสูตรในระดับปริญญาได้แยกด้าน ICT ออกมาบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นที่สามารถส่งเสริมสาขาวิชาที่ท่านต้องการเข้าศึกษาได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ไอทีและจิตวิทยา ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกศึกษา ICT ร่วมกับด้านใด การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรถือเป็นบันไดก้าวแรกเพื่อนำไปสู่โอกาสที่ดีที่สุดในอาชีพการงานของท่านได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบังกอร์ มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์ และมหาวิทยาลัยฟัลมัธ

มหาวิทยาลัยบังกอร์: https://www.bangor.ac.uk

มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์: https://www.edgehill.ac.uk

มหาวิทยาลัยฟัลมัธ: https://www.falmouth.ac.uk

Bangor University
©

Bangor University

Edge Hill University
©

Edge Hill University

Falmouth University
©

Falmouth University