Topic 1 Tips on how to choose a subject at university that suits you the most
©

British Council

การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ใช่ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ท่านค้นพบเส้นทางอาชีพที่ถูกใจ และมั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าในการศึกษาจากการเลือกสาขาวิชาที่สนใจ โดยเริ่มจากการศึกษารายการหลักสูตรและคำแนะนำในการเลือกหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อหาโมดูลที่ท่านสนใจ สังเกตวิชาที่เป็นรายวิชาหลัก (วิชาบังคับ) และวิชาเลือก (วิชาที่ท่านสามารถเลือกลงเรียนได้ด้วยตนเอง) พร้อมทั้งหาข้อมูลต่างๆ ในด้านที่ท่านสนใจ ประสบการณ์การศึกษาโดยรวมในมหาวิทยาลัยที่ท่านเลือก พิจารณาผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา รวมถึงวางแผนสำหรับช่วงหลังจากจบการศึกษาแล้ว

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชีและการเงิน ไปจนถึงด้านศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งเป็นที่รู้จักในด้านหลักสูตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย การพยาบาล จิตวิทยาและการกีฬา และอื่นๆ

ข้อแนะนำง่ายๆ ดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับท่านที่สุดเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้

เคล็ดลับที่ 1: พิจารณาผลลัพธ์จากการศึกษาและมาตรฐานการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของท่าน

ในการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ท่านควรพิจารณาความสนใจของตนเองประกอบกับคุณวุฒิที่จะได้รับ นอกจากนี้ เคล็ดลับหนึ่งในการเลือกหลักสูตรที่ใช่ คือ การพิจารณาการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของหลักสูตรนั้นๆ 

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง (University of Stirling) มีคณาจารย์ประกอบด้วยนักวิชาการชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในหัวข้อต่างๆ ที่นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำสมัยจากการเรียนการสอนระดับโลกที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาทักษะอยู่ในทุกหลักสูตร รวมถึงควรเลือกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษา

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงเปิดสอนในหลายหลักสูตรที่มีการรับรองวิทยฐานะที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายสาขาวิชาโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดระดับอาชีพ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทางอาชีพที่มั่นคงให้แก่บัณฑิต ตัวอย่างเช่น หลักสูตรด้านธุรกิจหลายหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงเปิดสอนได้รับการรับรองจากสมาคมในระดับนานาชาติหลายแห่ง ได้แก่ สมาคมผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (Association of Chartered Certified Accountants: ACCA) สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (Association of International Accountants: AIA) และสถาบันนายธนาคารที่ได้รับอนุญาต (Chartered Banker Institute) หรือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันนักวิเคราะห์การเงินที่ได้รับอนุญาต (Chartered Financial Analyst: CFA) 

เคล็ดลับที่ 2: พิจารณาคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาของท่าน

ปัจจัยที่ท่านควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อคือคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันในสาขาวิชาของท่าน รวมประสบการณ์ทางการศึกษาที่ท่านคาดว่าจะได้รับ โดยควรพิจารณาจากกรอบแนวทางการสอนที่เป็นเลิศแห่งชาติ (National Teaching Excellence Framework: TEF) และอันดับของสถาบันจากผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ตัวอย่างเช่น หากท่านจะศึกษาต่อด้านศึกษาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ท่านอาจพิจารณาหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเหล่านี้ของสถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์ (Edge Hill University) ซึ่งได้รับการจัดอันดับในระดับเหรียญทองในปี พ.ศ. 2560 โดย TEF และในปี พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมการเรียนการสอนในด้านศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการพิจารณาข้อมูลของแต่ละสถาบันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ท่านควรพิจารณาผลการดำเนินงานในด้านการสอน งานวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของคณาจารย์ รวมถึงพิจารณาในด้านประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ ตามตัวอย่างคำถามดังนี้ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเพื่อให้บริการนักศึกษาหรือไม่ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนล่าสุดเมื่อใด มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือไม่ อัตราการจ้างงานของบัณฑิตเป็นเท่าใด อัตราการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสำหรับการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสูงหรือไม่ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องการการสนับสนุนและประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการศึกษาต่อ ควรพิจารณาว่าสถาบันให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างมากและมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางหรือไม่ หลังจากจบการศึกษาแล้ว เมื่อท่านมองย้อนกลับไปชีวิตในมหาวิทยาลัยควรเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ของชีวิตที่ท่านได้สนุกกับชีวิตนักศึกษาและหลักสูตรของท่านอย่างเต็มที่

เคล็ดลับที่ 3: พิจารณาแผนการประกอบอาชีพในระยะยาวของท่าน

ผู้คนส่วนใหญ่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มค้นหาอาชีพและสั่งสมคุณวุฒิที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพของท่านจึงควรเลือกสถาบันที่จะช่วยให้ท่านสามารถฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกศึกษาต่อด้านกายภาพบำบัดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยคีลมีหลักสูตรปริญญาตรีควบโทระยะเวลาสี่ปี (MSci) ที่ครอบคลุมทุกมิติของการกายภาพบำบัดอย่างละเอียด (กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด) พร้อมทั้งมีโปรแกรมการฝึกงานที่เข้มข้นอีกด้วย

ภายใต้หลักสูตร MSci มหาวิทยาลัยคีล (Keele University) มีทางเลือกในการฝึกงานรวมเกือบ 1,300 ชั่วโมงให้แก่นักศึกษาจำนวนแปดทางเลือก เช่น การฝึกงานกับ NHS การฝึกงานในภาคเอกชน ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา โดยปกติมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับการฝึกงานดังกล่าว อีกทั้ง นักศึกษายังสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครในคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยได้ตลอดช่วงเวลาศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคีลยังมีการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น อินเดีย เม็กซิโก และคอร์ฟู ตลอดจนมีการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกในการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัดอีกด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกหลักสูตรการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยคือพิจารณาจากสิ่งที่ท่านสนใจทำในชีวิตประจำวัน และความสอดคล้องกับแผนอาชีพของท่านในอนาคต ท่านมีอาชีพในฝันสำหรับแผนการในระยะยาวหรือไม่ หากยังไม่มี ท่านอาจหาข้อมูลของคณะต่างๆ เพื่อค้นพบทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาที่ท่านสนใจ จากนั้นท่านสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและผลลัพธ์ของการศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้ เพื่อตัดสินใจว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านและโอกาสทางอาชีพในระยะยาวของท่านหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประสบการณ์สำหรับนักศึกษา และมาตรฐานการเรียนการสอนโดยรวมอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับแผนของท่านมากที่สุดได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมในเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง: https://www.stir.ac.uk

มหาวิทยาลัยเอดจ์ฮิลล์: https://www.edgehill.ac.uk

มหาวิทยาลัยคีล: https://www.keele.ac.uk

University of Stirling
©

University of Stirling

Edge Hill University
©

Edge Hill University

Keele University
©

Keele University