Thai-UK World-Class University Consortium

เกี่ยวกับโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

บริติชเคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือ โดยมีการสนับสนุนจากทางกระทรวงฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลก

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาจากที่ผู้เชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักร และได้รับการอำนวยความสะดวกในการหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร ที่จะมาทำงานร่วมกันใน 8 สาขาวิชาหลักที่มีความสำคัญที่ระบุโดยกระทรวงฯ ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัดเรียนการสอนการวิจัยขั้นสูงและระบบมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เราเปิดรับสมัครผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในไทยเท่านั้น
  • เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  • มหาวิทยาลัยที่สมัครต้องแต่งตั้งให้มีผู้แทนที่เป็นผู้สมัครหลัก
  • ผู้สมัครหลักจะต้องเป็นพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการการรับสมัคร รวมถึงคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด ได้ที่เอกสารคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ ในส่วน 'ดาวน์โหลด' ด้านล่างนี้ 

การส่งใบสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครจากเอกสารแนะแนวการสมัครให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการสมัคร

เปิดรับสมัครตัวเเทนจากมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 (ภายในเวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)