บริติชเคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลกในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย โดยตั้งเป้าไปสู่พัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เรามีความยินดีขอแนะนำ 15 คู่ความร่วมมือจากตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Thai-UK World-class University Consortium

สาขาวิชา ผู้นำโครงการมหาวิทยาลัยไทย ผู้นำโครงการ และ รองผู้ช่วย มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร
เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์

ผศ. ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย   

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้นำโครงการ

 • Dr Iona-Yuelu Huang - Food, Land and Agribusiness Management, Harper Adams University
สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

รศ. ดร. วิทิต ปานสุข   

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Dr Sakdirat Kaewunruen - Faculty of Engineering, University of Birmingham

รองผู้ช่วย

 • Dr Narakorn Srinil - Engineering / Marine, Offshore & Subsea Technology, Newcastle University
 • Dr Chinnapat Panwisawas - School of Engineering and Materials Science, Queen Mary University of London
 • Dr Ben Parslew - School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, University of Manchester
สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

รศ. ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้นำโครงการ

 • Dr Amira Elnokaly - School of Architecture and the Built Environment, University of Lincoln

รองผู้ช่วย

 • Dr Ahmed Elseragy - School of Engineering, University of Lincoln
 • Prof Mark G. Macklin - The Lincoln Centre for Water and Planetary Health, University of Lincoln
วิศวกรรมเคมี

รศ. ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์   

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Dr Anh Phan - School of Engineering, Chemical Engineering, Newcastle University

รองผู้ช่วย

 • Dr Michael Short - Department of Chemical and Process Engineering, University of Surrey
 • Dr Stephen Robert Euston - School of Engineering & Physical Sciences, Heriot-Watt University
 • Dr Tuck Seng Wong - Department of Chemical and Biological Engineering, The University of Sheffield
พัฒนศาสตร์

ดร. ภาณุภัทร จิตเที่ยง   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Dr Mandy Sadan - School for Cross-faculty Studies, University of Warwick
พัฒนศาสตร์

ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร   

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้นำโครงการ

 • Dr Rulin Zhu - Management School, Lancaster University
พัฒนศาสตร์

ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ   

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้นำโครงการ

 • Dr Sarah Cardey - School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading
ภูมิศาสตร์

ผศ. ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์   

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Dr John Barlow - School of Global Studies, Department of Geography, University of Sussex

รองผู้ช่วย

 • Prof Hyun Bang Shin - Department of Geography and Environment, London School of Economics and Political Science
 • Prof Jonathan Rigg - School of Geographical Sciences, University of Bristol
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ   

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้นำโครงการ

 • Prof Daniel Bracewell - Department of Biochemical Engineering, Faculty of Engineering Science, University College London

รองผู้ช่วย

 • Prof Colin Robinson - School of Biosciences, University of Kent
 • Prof Anne Dell - Faculty of Natural Sciences, Imperial College London
 • Prof Alan Dickson - Faculty of Science and Engineering, University of Manchester
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผศ. ดร. นริศรา จันทราทิตย์   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้นำโครงการ

 • Prof Jeremy Tavaré - Faculty of Life Sciences, University of Bristol

รองผู้ช่วย

 • Prof Susanna Dunachie - Department of Tropical Medicine, University of Oxford
 • Assoc Prof Alexander Edwards - Reading School of Pharmacy, University of Reading
 • Dr Trevor Lawley - Wellcome Trust Genome Campus, Wellcome Trust Sanger Institute
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศ. ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์   

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Prof Steven Edwards - Faculty of Health and Life Sciences, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences, University of Liverpool
แพทย์ศาสตร์

ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้นำโครงการ

 • Dr Dorothea Nitsch - Faculty of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • Dr Sanjay Kinra - Faculty of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine

รองผู้ช่วย

 • Prof Rose McGready - Nuffield Department of Medicine, University of Oxford
 • Prof Mary Fewtrell - Population, Policy & Practice Research and Teaching Department, University College London
แพทย์ศาสตร์

ดร. พญ. นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Prof Doris Bamiou - Brain Science, University College London

รองผู้ช่วย

 • Prof Matthew Walters - College of Medical Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow
 • Prof Joy Adamson - Department of Health Sciences, University of York / Prof Richard Friend - Department of Environment and Geography, University of York 
 • Prof Jason Warren - Dementia Research Centre, University College London
แพทย์ศาสตร์

รศ. ดร. นพ. ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้นำโครงการ

 • Prof Carol Brayne - Cambridge Institute of Public Health, University of Cambridge
แพทย์ศาสตร์

ผศ. ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ  

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำโครงการ

 • Prof Maria A. O'Connell - Faculty of Science, University of East Anglia

แก้ไขล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566