บริติชเคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลกในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย โดยตั้งเป้าไปสู่พัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เรามีความยินดีที่จะประกาศผลตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Thai-UK World-class University Consortium

สาขาวิชา รายชื่อสถาบัน
เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์

ผศ. ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย   

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

รศ. ดร. วิทิต ปานสุข   

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

รศ. ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมเคมี

รศ. ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์   

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์

ดร. ภาณุภัทร จิตเที่ยง   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์

ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร   

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนศาสตร์

ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ   

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภูมิศาสตร์

ผศ. ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์   

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ   

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผศ. ดร. นริศรา จันทราทิตย์   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศ. ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์   

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์

ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ศาสตร์

ดร. พญ. นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์

รศ. ดร. นพ. ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ศาสตร์

ผศ. ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ  

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564