ความสำเร็จจากโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษา - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี

รับชมเรื่องราวการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยโคเวนที กับการพัฒนาหลักสูตรวิชาการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโถค ผ่านโมเดลการเรียนรู้ระหว่างประเทศโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยความร่วมมือทางการศึกษานี้ได้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ข้ามชาติระหว่างอาจารย์และนักเรียน การรับฟังความเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง และช่วยสร้างหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการสื่อสารดิจิตัล ที่จำเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษา

บริติชเคานซิลร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาโครงการความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย - สหราชอาณาจักร (Thai-UK Higher Education Partnerships Project  หรือ HEP) โครงการความร่วมมือดังกล่าวนำสถาบันทั้งไทยและสหราชอาณาจักรมาร่วมกันและอำนวยความสะดวกต่างๆในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมไปถึงนักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการสากล สิ่งนี้จะเป็นการปูทางในการอำนวยสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน โครงการนี้จะสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและการสร้างเครือข่ายผ่านเวทีเสวนาที่มองไปถึงปัญหาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาจะเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรและเพิ่มความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและสหราชอาณาจักร รวมไปถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในสถาบันการศึกษาของไทย นักวิชาการ นักวิจัย และนักเรียน