ความสำเร็จจากโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ National Institute of Agricultural Botany EMR (NIAB)

รับชมเรื่องราวของข้าวที่เติบโตจากความร่วมมือของ 3 สถาบันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ National Institute of Agricultural Botany EMR (NIAB) ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการปลูกข้าวที่จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผลจากความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกและค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ในดินช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในภาคอีสานและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ และยังสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างไทยและอังกฤษในการพัฒนานักวิจัยรุ่นต่อๆไปที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วย

 

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษา

บริติชเคานซิลร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาโครงการความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย - สหราชอาณาจักร (Thai-UK Higher Education Partnerships Project  หรือ HEP) โครงการความร่วมมือดังกล่าวนำสถาบันทั้งไทยและสหราชอาณาจักรมาร่วมกันและอำนวยความสะดวกต่างๆในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมไปถึงนักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการสากล สิ่งนี้จะเป็นการปูทางในการอำนวยสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน โครงการนี้จะสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและการสร้างเครือข่ายผ่านเวทีเสวนาที่มองไปถึงปัญหาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาจะเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรและเพิ่มความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและสหราชอาณาจักร รวมไปถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในสถาบันการศึกษาของไทย นักวิชาการ นักวิจัย และนักเรียน

 

บทความวันที่ 27 พฤษภาคม 2564