Cheltenham Festivals

Cheltenham Festivals เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดเทศกาลนานาชาติ ประกอบด้วยโปรแกรมที่สร้างสรรค์และทันสมัย ได้แก่ เทศกาลดนตรี แจ็ซ วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรม  ซึ่งเทศกาล Cheltenham ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้ง 4 ด้าน กลายเป็นภาพลักษณ์แนวหน้าทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่เทศกาลดนตรีครั้งแรกในปี 1945

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์กรหลักในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

 

True Together

ทรู

ทรู ผู้นำในการให้บริการไล้ฟสไตล์คอนเวอร์เจ้นซ์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย  ซึ่งผสานบริการสื่อสารแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี คอนเท้นท์และแอพลิเคชั่น ที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ

NSTDA logo

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรโดยมีการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน การทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อพวช.ดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรก มาตั้งแต่ ปี 2543