มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้บริการทั้งในสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการให้บริการด้านวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

“มหาวิทยาลัยมหิดล” มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”

The Cloud

Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิด เสน่ห์ และพลัง แบบนิตยสาร The Cloud เป็นเหมือนชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการเล่าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ เปรียบเสมือนเมฆที่กลายร่างได้หลายสถานะ

มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิตัน

มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิตันได้ริเริ่มเมื่อปี 1865 เมื่อ School of Art เปิดเป็นครั้งแรกในห้องสมุดเก่าฟรีในคาร์ดิฟฟ์ โดยมีการพัฒนาแบบยังคงมีรากฐานในเวลส์ สหราชอาณาจักร เพื่อให้การศึกษาที่เน้นการฝึกฝนและมุ่งเน้นด้านอาชีพให้กับนักเรียนจากทั่วโลก วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเพื่อการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินการโดยความร่วมมือกับนักเรียน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

Euraxess ASEAN

EURAXESS ASEAN สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างนักวิจัยอาเซียนสู่นักวิจัยชาวยุโรป และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและทุนแลกเปลี่ยน นโยบายการวิจัยในยุโรป การอบรมและกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย