FameLab คือ

การแข่งขันสื่อสารหัวข้อเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบที่น่าค้นหาและติดตามภายใน 3 นาที ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วม FameLab เพื่อบอกเล่าถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้น และตอบคำถามที่แปลกและยังค้างคาในสังคม ตั้งแต่ ทำไมเพศชายถึงมียอดอก จนถึง พลังงานนิวเคลียร์ดีหรือไม่ดี นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งจะยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมด้านสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Science Communication Masterclass) จากผู้เชี่ยวชาญ และเป็นโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

การดำเนินโครงการในประเทศไทย

การแข่งขัน FameLab ในประเทศไทยได้เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายพันธมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสื่อที่ร่วมมือ ซึ่งเสอดคล้องแผนพัฒนาของประเทศในการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักวิชาการและส่งเสริมความสำคัญและความตระหนักในวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 6 ปี การแข่งขันได้สนับสนุนการพัฒนานักวิชาการและนักศึกษา 60 คนให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และเข้าถึงทั้งนักวิชาการและสาธารณชนทั่วประเทศไทย

ผลลัพธ์ของโครงการมีมากมายและหลากหลาย อาทิ เปิดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ ความร่วมมือด้านการวิจัย การริเริ่มหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย การขยายการแข่งขันสู่ระดับโรงเรียน - School Lab Thailand ไปจนถึงโครงการ FameLab Thailand ที่ได้รับรางวัลมหิดลสาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2564

FameLab Thailand หลังจากนี้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยาวนานสำหรับ FameLab Thailand จะเป็นผู้ดำเนินโครงการต่อไปในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อพวช. ในเร็วๆนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง