การสอบ IELTS General Training ใช้เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน 

คำถามและข้อสอบเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานและในสังคม

สอบ IELTS General Training หากคุณมีความต้องการดังนี้:

 • ไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา
 • ไปทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ได้งานที่ดีกว่าในประเทศของตัวเอง

หากคุณต้องการจะโยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI).

ค่าสอบ IELTS General Training: 7,350 บาท

ค่าสอบรวมอะไรบ้าง? ค่าสอบของเรานั้นจะรวมไปถึง แหล่งข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ, ชุดแบบทดสอบ และอื่นๆอีกมากมาย

ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที

รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด เมื่อคุณสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลแล้ว การสอบจะจัดขึ้นที่ศูนย์สอบของบริติช เคานซิล

ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

 

การสอบ IELTS General Training ส่วนที่ 1: ข้อสอบส่วนการฟัง

ระยะเวลาสอบ: 30 นาที + 10 นาทีสำหรับถ่ายโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

รูปแบบการสอบ: คลิปเสียง 4 คลิปที่มีหลากหลายสำเนียง โดยคุณจะต้องเขียนคำตอบโดยใช้:

 • multiple choice
 • matching points
 • diagram labelling 
 • sentence completion

คุณจะได้ฟังคลิปเสียง 4 คลิปของผู้พูดซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากนั้นจึงเขียนคำตอบของคุณเพื่อตอบชุดคำถาม

 • คลิปเสียงที่ 1 - บทสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทชีวิตประจำวัน
 • คลิปเสียงที่ 2 - บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น
 • คลิปเสียงที่ 3 - บทสนทนาในกล่มคนไม่เกินสี่คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • คลิปเสียงที่ 4 - บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบจะมองหาหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจใจความสำคัญและข้อมูลข้อเท็จจริงโดยละเอียด ความเห็นและทัศนคติของผู้พูด จุดประสงค์ของการพูดและหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจพัฒนาการของแนวคิด

 

การสอบ IELTS General Training ส่วนที่ 2: ข้อสอบส่วนการอ่าน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

บทความ 3 บทความพร้อมคำถาม:

 • ส่วนที่ 1 - สองถึงสามข้อความสั้นแบบข้อเท็จจริง
 • ส่วนที่ 2 - สองถึงสามข้อความสั้นแบบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงาน
 • ส่วนที่ 3 - หนึ่งข้อความที่ยาวขึ้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

ข้อสอบส่วนการอ่านจะประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบหลากหลายทักษะการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อค้นหารายละเอียด การอ่านผ่าน การทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเชิงตรรกะ และการจำแนกความเห็น ทัศนคติ และจุดประสงค์ของผู้เขียน

รวมไปถึงข้อความซึ่งตัดทอนมาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา หนังสือของบริษัท และคู่มือ

 

การสอบ IELTS General Training ส่วนที่ 3: ข้อสอบส่วนการเขียน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การเขียนจดหมาย 1 ฉบับ (อย่างน้อย 150 คำ)
 • การเขียนเรียงความสั้นๆ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ)

โดยหัวข้อจะเกี่ยวกับความสนใจทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

 • ส่วนที่ 1 - จะมีการกำหนดสถานการณ์หนึ่งขึ้นมา โดยคุณจะต้องเขียนจดหมายเพื่อขอข้อมูล หรืออธิบายสถานการณ์นั้น ซึ่งจดหมายอาจเป็นรูปแบบส่วนตัว กึ่งทางการ หรือทางการได้
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะต้องเขียนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด ข้อโต้แย้งหรือปัญหา โดยเรียงความสามารถเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวได้

การสอบ IELTS General Training ส่วนที่ 4: ข้อสอบการพูด

ระยะเวลาสอบ: 10 - 15 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
 • คำถามสั้นๆ และการพูดยาวๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย 

หมายเหตุ: ในศูนย์สอบบางแห่ง คุณอาจต้องจองวันสอบพูดในวันอื่น

ส่วนการสอบฟังจะประเมินภาษาอังกฤษแบบภาษาพูด โดยทุกการสอบจะถูกบันทึกไว้ 

 • ส่วนที่ 1 - อาจารย์ผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน และความสนใจ โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะได้รับการ์ดหนึ่งใบที่จะให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที โดยคุณจะได้รับเวลาให้เตรียมตัวก่อน 1 นาที
 • ส่วนที่ 3 - คุณจะถูกถามคำถามที่ต่อยอดมาจากหัวข้อในส่วนที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้อภิปรายแนวคิดและประเด็นในเชิงที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2020 การสอบ IELTS ในบางศูนย์สอบจะใช้ระบบ video calls สำหรับการสอบ Speaking ซึ่งจะทำให้การสอบ Speaking นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คุณจะสอบ Speaking โดยวิธีการ Video-Call ที่ศูนย์สอบ IELTS โดยเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการสอบแบบปกติ ซึ่งรูปแบบการสอบ คำถาม การให้คะแนน เวลา รวมไปถึงความยาก ง่าย ก็จะเหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว

การสอบ Speaking ผ่านทาง video-call นี้ จะทำการสอบโดย IELTS Speaking Examiner เช่นเดิม ซึ่งเหมืนกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบ Speaking แบบ video-call

สมัครสอบ IELTS General Training

เริ่มต้นความสำเร็จกับ IELTS หากเป้าหมายของคุณคือ การไปเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณจะต้องสอบ IELS General Training

ที่บริติช เคานซิล เรามุ่งมั่นมอบการสนับสนุนที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดี เมื่อคุณสมัครสอบ IELTS กับเรา คุณจะเข้าใช้งานคอร์สเร่งด่วน Road to IELTS ได้ฟรีอย่างไม่จำกัด รวมถึง 9 คลิปวีดีโอให้คำแนะนำและบทเรียนเกี่ยวกับการสอบ IELTS, 100 กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและ 2 แบบฝึกหัดสำหรับการสอบ IELTS General Training ในแต่ละทักษะทั้ง 4 ทักษะ

ดูวันสอบ IELTS General Training

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์กรที่คุณยื่นใบสมัครต้องการให้สอบแบบใด