ไปเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรด้วยการสอบ IELTS for UKVI

หากคุณต้องการจะไปทำงานหรือเรียนต่อในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและแสดงให้เห็นว่า คุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยการเข้าทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร เช่น IELTS for UKVI (Academic และ General Training) หรือ IELTS Life Skills

รูปแบบของการสอบ IELTS และ IELTS for UKVI มีความแตกต่างกันอย่างไร

รูปแบบการสอบของ IELTS (Academic/General Training) และ IELTS for UKVI (Academic/General Training) ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่ใบรายงานผลการสอบของคุณนั้น จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ควรเลือกสอบแบบไหนดี

หากคุณเป็นนักเรียน กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนของคุณว่าคุณควรเลือกสอบแบบไหน ก่อนทำการสมัครสอบ

หากคุณกำลังยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น Tier 4 Sponsor คุณจะต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ตรงกับที่ทางสถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้งหมดให้การยอมรับผลสอบ IELTS Academic ดังนั้น คุณอาจไม่จำเป็นจะต้องสอบ IELTS for UKVI (Academic) แต่สามารถยื่นผลสอบ IELTS Academic แทนได้

หากคุณไม่ได้เป็นนักเรียน กรุณาตรวจสอบรูปแบบของการสอบที่คุณจำเป็นต้องสอบ กับองค์กรที่คุณกำลังจะยื่นใบสมัคร ก่อนทำการสมัครสอบ

การสอบ IELTS UKVI กับบริติช เคานซิล

IELTS for UKVI (Academic และ General Training) และ IELTS Life Skills ดำเนินการจัดสอบโดยศูนย์สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร โดยบริติช เคานซิล มีศูนย์สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรทั่วโลก

IELTS FOR UKVI (ACADEMIC)

เลือกสอบ IELTS for UKVI (Academic) หากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่คุณกำลังยื่นใบสมัครกำหนดให้คุณต้องสอบ

การสอบ IELTS for UKVI (Academic) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 9,009 บาท

สมัครสอบ IELTS for UKVI (Academic)

IELTS FOR UKVI (GENERAL TRAINING)

การสอบ IELTS for UKVI (General Training) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาในสหราชอาณาจักร โดยสามารถใช้สำหรับการทำงานหรือการไปอบรมซึ่งเกี่ยวกับการทำงาน หรือการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS for UKVI (General Training) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 9,009 บาท

สมัครสอบ IELTS for UKVI (General Training)

IELTS Life Skills

การสอบ IELTS Life Skills เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills มี 2 ระดับ คือ:

IELTS Life Skills A1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร

การสอบ IELTS Life Skills จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 6,757 บาท

สมัครสอบ IELTS Life Skills A1

IELTS Life Skills B1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 6,757 บาท

สมัครสอบ IELTS Life Skills B1