IELTS Academic - เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา

IELTS Academic วัดว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาต้องการหรือไม่ การสอบนี้จะสะท้อนลักษณะของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และประเมินว่า คุณพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรืออบรมหรือไม่

สอบ IELTS Academic หากคุณมีความต้องการดังนี้:

 • ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทและเอกในที่ใดก็ตามในโลก
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชาอาณาจักรซึ่งเป็น Tier 4 Sponsor
 • เข้าทำงานในองค์กรซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หากคุณกำลังยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้คุณต้องสอบ IELTS for UKVI (Visas and Immigration) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS for UKVI

ค่าสอบ IELTS Academic: 6,900 บาท

ค่าสอบรวมอะไรบ้าง? ค่าสอบของเรานั้นจะรวมไปถึง แหล่งข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ, ฟรี แบบฝึกหัด และอีกมากมาย

ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที

รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด การสอบจะจัดขึ้นที่ศูนย์สอบของบริติช เคานซิล

ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 1: ข้อสอบการฟัง

ระยะเวลาสอบ: 30 นาที + 10 นาทีสำหรับถ่ายโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

รูปแบบการสอบ: คลิปเสียง 4 คลิปที่มีหลากหลายสำเนียง โดยคุณจะต้องเขียนคำตอบโดยใช้:

 • multiple choice
 • matching
 • diagram labelling
 • sentence completion.

คุณจะได้ฟังคลิปเสียง 4 คลิปของผู้พูดซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากนั้นจึงเขียนคำตอบของคุณเพื่อตอบชุดคำถาม

 • คลิปเสียงที่ 1 - บทสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทชีวิตประจำวัน
 • คลิปเสียงที่ 2 - บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น
 • คลิปเสียงที่ 3 - บทสนทนาในกล่มคนไม่เกินสี่คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • คลิปเสียงที่ 4 - บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบจะมองหาหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจใจความสำคัญและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยละเอียด ความเห็นและทัศนคติของผู้พูด จุดประสงค์ของการพูดและหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจพัฒนาการของแนวคิด

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 2: ข้อสอบส่วนการอ่าน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • ข้อความขนาดยาว 3 ข้อความพร้อมคำถาม (รวมถึงแผนภาพ กราฟ หรือภาพประกอบ)
 • ข้อความซึ่งมีทั้งแบบบรรยายและเป็นความจริงไปจนถึงแบบอ้อมค้อมและเป็นเชิงวิเคราะห์ โดยในส่วนการอ่าน ข้อสอบส่วนการอ่านจะประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบหลากหลายทักษะการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อค้นหารายละเอียด การอ่านผ่าน การทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเชิงตรรกะ และการจำแนกความเห็น ทัศนคติ และจุดประสงค์ของผู้เขียน

ในส่วนนี้ยังรวมสามข้อความยาว ที่มีทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงไปจนถึงงานอภิปรายและวิเคราะห์ โดยนำมาจากหนังสือ วารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกคัดเลือกมาสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญเฉพาะ แต่เหมาะสมสำหรับคนที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 3: ข้อสอบส่วนการเขียน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 150 คำ)
 • เรียงความ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ)

โดยหัวข้อจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเหมาะสมสำหรับผู้สอบซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและเอก หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

 • ส่วนที่ 1 - จะมีกราฟ, ตาราง, แผนภูมิ หรือแผนภาพ ซึ่งคุณจะต้องบรรยาย, สรุป หรืออธิบายข้อมูล โดยอาจเป็นการบรรยาย หรืออธิบายข้อมูล, บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ, วิธีการทำงาน, วัตถุ หรือเหตุการณ์
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด, ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา

โดยงานเขียนทั้งสองชิ้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 4: ข้อสอบการพูด

ระยะเวลาสอบ: 10 - 15 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้คุมสอบ ซึ่งมีทั้งคำถามสั้นๆ และการพูดโดยละเอียดเกี่ยวกับ 1 หัวข้อ 

หมายเหตุ: ในศูนย์สอบบางแห่ง คุณอาจต้องจองวันสอบพูดในวันอื่น

ส่วนการสอบฟังจะประเมินภาษาอังกฤษแบบภาษาพูด โดยทุกการสอบจะถูกบันทึกไว้

 • ส่วนที่ 1 - อาจารย์ผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน และความสนใจ โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะได้รับการ์ดหนึ่งใบที่จะให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที โดยคุณจะได้รับเวลาให้เตรียมตัวก่อน 1 นาที
 • ส่วนที่ 3 - คุณจะถูกถามคำถามที่ต่อยอดมาจากหัวข้อในส่วนที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้อภิปรายแนวคิดและประเด็นในเชิงที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2020 การสอบ IELTS ในบางศูนย์สอบจะใช้ระบบ video calls สำหรับการสอบ Speaking ซึ่งจะทำให้การสอบ Speaking นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คุณจะสอบ Speaking โดยวิธีการ Video-Call ที่ศูนย์สอบ IELTS โดยเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการสอบแบบปกติ ซึ่งรูปแบบการสอบ คำถาม การให้คะแนน เวลา รวมไปถึงความยาก ง่าย ก็จะเหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว

การสอบ Speaking ผ่านทาง video-call นี้ จะทำการสอบโดย IELTS Speaking Examiner เช่นเดิม ซึ่งเหมืนกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์สอบของเรา

สมัครสอบ IELTS Academic

เริ่มต้นความสำเร็จกับ IELTS หากคุณมีเป้าหมายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก IELTS Academic คือการสอบที่เหมาะสำหรับคุณ

ที่บริติช เคานซิล เราตั้งใจช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดี เมื่อคุณสมัครสอบ IELTS กับเรา คุณสามารถเข้าใช้งานคอร์สเร่งด่วน Road to IELTS ได้ฟรีอย่างไม่จำกัด รวมถึง 9 คลิปวีดีโอให้คำแนะนำและบทเรียนเกี่ยวกับการสอบ IELTS, 100 กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ และ 2 แบบฝึกหัดสำหรับการสอบ IELTS Academic ในแต่ละทักษะทั้ง 4 ทักษะ

ดูวันสอบ IELTS Academic

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์กรที่คุณยื่นใบสมัครต้องการให้สอบแบบใด