IELTS Academic - เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา

IELTS Academic วัดว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาต้องการหรือไม่ การสอบนี้จะสะท้อนลักษณะของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และประเมินว่า คุณพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรืออบรมหรือไม่

สอบ IELTS Academic หากคุณมีความต้องการดังนี้:

 • ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทและเอกในที่ใดก็ตามในโลก
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชาอาณาจักรซึ่งเป็น Tier 4 Sponsor
 • เข้าทำงานในองค์กรซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หากคุณกำลังยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้คุณต้องสอบ IELTS for UKVI (Visas and Immigration) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS for UKVI

ค่าสอบ IELTS Academic: 7,350 บาท

ค่าสอบรวมอะไรบ้าง? ค่าสอบของเรานั้นจะรวมไปถึง แหล่งข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ, ฟรี แบบฝึกหัด และอีกมากมาย

ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที

รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด การสอบจะจัดขึ้นที่ศูนย์สอบของบริติช เคานซิล

ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบส่วนอื่นๆ หรือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนหรือหลังการสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากข้อสอบส่วนการพูดของคุณถูกจัดสอบคนละวันกับวันสอบหลัก

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 1: ข้อสอบการฟัง

ระยะเวลาสอบ: 30 นาที + 10 นาทีสำหรับถ่ายโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

รูปแบบการสอบ: คลิปเสียง 4 คลิปที่มีหลากหลายสำเนียง โดยคุณจะต้องเขียนคำตอบโดยใช้:

 • multiple choice
 • matching
 • diagram labelling
 • sentence completion.

คุณจะได้ฟังคลิปเสียง 4 คลิปของผู้พูดซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากนั้นจึงเขียนคำตอบของคุณเพื่อตอบชุดคำถาม

 • คลิปเสียงที่ 1 - บทสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทชีวิตประจำวัน
 • คลิปเสียงที่ 2 - บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น
 • คลิปเสียงที่ 3 - บทสนทนาในกล่มคนไม่เกินสี่คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • คลิปเสียงที่ 4 - บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบจะมองหาหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจใจความสำคัญและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยละเอียด ความเห็นและทัศนคติของผู้พูด จุดประสงค์ของการพูดและหลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำความเข้าใจพัฒนาการของแนวคิด

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 2: ข้อสอบส่วนการอ่าน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • ข้อความขนาดยาว 3 ข้อความพร้อมคำถาม (รวมถึงแผนภาพ กราฟ หรือภาพประกอบ)
 • ข้อความซึ่งมีทั้งแบบบรรยายและเป็นความจริงไปจนถึงแบบอ้อมค้อมและเป็นเชิงวิเคราะห์ โดยในส่วนการอ่าน ข้อสอบส่วนการอ่านจะประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบหลากหลายทักษะการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อค้นหารายละเอียด การอ่านผ่าน การทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเชิงตรรกะ และการจำแนกความเห็น ทัศนคติ และจุดประสงค์ของผู้เขียน

ในส่วนนี้ยังรวมสามข้อความยาว ที่มีทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงไปจนถึงงานอภิปรายและวิเคราะห์ โดยนำมาจากหนังสือ วารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกคัดเลือกมาสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญเฉพาะ แต่เหมาะสมสำหรับคนที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 3: ข้อสอบส่วนการเขียน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 150 คำ)
 • เรียงความ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ)

โดยหัวข้อจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเหมาะสมสำหรับผู้สอบซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและเอก หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

 • ส่วนที่ 1 - จะมีกราฟ, ตาราง, แผนภูมิ หรือแผนภาพ ซึ่งคุณจะต้องบรรยาย, สรุป หรืออธิบายข้อมูล โดยอาจเป็นการบรรยาย หรืออธิบายข้อมูล, บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ, วิธีการทำงาน, วัตถุ หรือเหตุการณ์
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด, ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา

โดยงานเขียนทั้งสองชิ้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ

 

การสอบ IELTS Academic ส่วนที่ 4: ข้อสอบการพูด

ระยะเวลาสอบ: 10 - 15 นาที

รูปแบบการสอบ:

 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้คุมสอบ ซึ่งมีทั้งคำถามสั้นๆ และการพูดโดยละเอียดเกี่ยวกับ 1 หัวข้อ 

หมายเหตุ: ในศูนย์สอบบางแห่ง คุณอาจต้องจองวันสอบพูดในวันอื่น

ส่วนการสอบฟังจะประเมินภาษาอังกฤษแบบภาษาพูด โดยทุกการสอบจะถูกบันทึกไว้

 • ส่วนที่ 1 - อาจารย์ผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน และความสนใจ โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที
 • ส่วนที่ 2 - คุณจะได้รับการ์ดหนึ่งใบที่จะให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที โดยคุณจะได้รับเวลาให้เตรียมตัวก่อน 1 นาที
 • ส่วนที่ 3 - คุณจะถูกถามคำถามที่ต่อยอดมาจากหัวข้อในส่วนที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้อภิปรายแนวคิดและประเด็นในเชิงที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 นาที

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2020 การสอบ IELTS ในบางศูนย์สอบจะใช้ระบบ video calls สำหรับการสอบ Speaking ซึ่งจะทำให้การสอบ Speaking นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คุณจะสอบ Speaking โดยวิธีการ Video-Call ที่ศูนย์สอบ IELTS โดยเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการสอบแบบปกติ ซึ่งรูปแบบการสอบ คำถาม การให้คะแนน เวลา รวมไปถึงความยาก ง่าย ก็จะเหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว

การสอบ Speaking ผ่านทาง video-call นี้ จะทำการสอบโดย IELTS Speaking Examiner เช่นเดิม ซึ่งเหมือนกันกับการสอบแบบตัวต่อตัว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบ Speaking แบบ Video-Call 

สมัครสอบ IELTS Academic

เริ่มต้นความสำเร็จกับ IELTS หากคุณมีเป้าหมายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก IELTS Academic คือการสอบที่เหมาะสำหรับคุณ

ที่บริติช เคานซิล เราตั้งใจช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดี เมื่อคุณสมัครสอบ IELTS กับเรา คุณสามารถเข้าใช้งานคอร์สเร่งด่วน Road to IELTS ได้ฟรีอย่างไม่จำกัด รวมถึง 9 คลิปวีดีโอให้คำแนะนำและบทเรียนเกี่ยวกับการสอบ IELTS, 100 กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ และ 2 แบบฝึกหัดสำหรับการสอบ IELTS Academic ในแต่ละทักษะทั้ง 4 ทักษะ

ดูวันสอบ IELTS Academic

ก่อนสมัครสอบ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า องค์กรที่คุณยื่นใบสมัครต้องการให้สอบแบบใด