ระดับ C2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถเข้าใจและสื่อสารแทบทุกอย่างได้อย่างง่ายดายรวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันได้

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่างๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ 1 และ 2

ทักษะระดับ C2

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ C2 CEFR ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้:

  • เขา/เธอสามารถเข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย 
  • เขา/เธอสามารถสรุปข้อมูลและข้อโต้แย้งจากแหล่งที่มาต่าง ๆ โดยการการพูดและการเขียน และนำเสนอได้อย่างสอดคล้องและมีความกระชับ 
  • เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

See also