ระดับ A2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจประโยคพื้นฐานและสื่อสารในเรื่องที่ง่าย ๆ ได้ 

 

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่างๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ 1 และ 2

 

ทักษะระดับ A2

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ A2 CEFR ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้:

  • เขา/เธอสามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอได้ในทันที (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของครอบครัวขั้นพื้นฐาน การซื้อของ สถานที่น่าสนใจ การจ้างงาน ฯลฯ)
  • เขา/เธอสามารถสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ
  • เขา/เธอสามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย รวมถึงสภาพแวดล้อม และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตนในขณะที่พูด

See also