เก่งภาษาพร้อมได้ทักษะรอบด้าน! ลดสูงสุด 30% เมื่อสมัครหลักสูตร Professional Business Skills และ MyClass Boost (20 เครดิต) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด*

 

สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ชัดเจน และตรงจุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น

Professional Business Skills คือหลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เราเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากบทเรียนในหัวข้อสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการงานของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำรายบุคคลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน เช่น การนำเสนองาน ความสามารถในการเขียนเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การสนทนาและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างวัฒนธรรมหรือต่างระดับ เป็นต้น

ในหลักสูตรเหล่านี้ คุณจะได้:

 • พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนของคุณ ผ่านหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆ ในที่ทำงาน 
 • สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลายอาชีพการงาน
 • นำทักษะใหม่ไปใช้เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ทันทีผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง

ภาพรวมหลักสูตร

 • คลาสเรียนสด ที่สาขาสยามสแควร์
 • เรียนทุกๆ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ (10 สัปดาห์/30 ชั่วโมง/1 ภาคการเรียน)
 • เปิดสอนในระดับ Intermediate และ Upper-intermediate

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียนและการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยสอนอบรมทักษะการสื่อสารให้แก่บริษัทชื่อดังต่างๆ มากมาย โดยหลักสูตรนี้เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ผ่านการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริง คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานของคุณได้ทันที

การเรียนเชิงปฎิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรของเราใช้ระบบการเรียนที่เน้นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการกระตุ้นให้สื่อสารโต้ตอบกับเพื่อนในชั้นเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล  อีกทั้งคุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท้าทายซึ่งช่วยกระตุ้นให้คุณได้เรียนรู้และลงมือทำมากขึ้น 

เราจะสอนหลักสูตรนี้อย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะทุ่มเท และสนับสนุนคุณตลอดเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลตามที่คุณต้องการผ่านคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและเป้าหมายของคุณ โดยคลาสเรียนจะมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 12 คนเนื่องจากเราเชื่อว่าคลาสเรียนขนาดเล็กจะช่วยสร้างโอกาสให้คุณได้สื่อสารกับนักเรียนในห้องและครูผู้เชี่ยวชาญได้ดีที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

หลักสูตร Professional Business Skills เปิดสอนใน 2 ระดับคือ Intermediate และ Upper-intermediate 

ระดับ Intermediate

หลักสูตรระดับ Intermediate จะประกอบไปด้วย Professional Business Skills 1 บทเรียน (Module) และบทเรียน MyClass Workplace

บทเรียน Professional Business Skills ระดับ Intermediate 

 • ภาคเรียนที่ 1: ทักษะการเข้าร่วมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 2: ทักษะด้านไวยากรณ์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 3: การบริการที่เป็นเลิศ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 4: ทักษะการนำเสนอ + บทเรียน MyClass Workplace

บทเรียน MyClass Workplace คืออะไร?

บทเรียน MyClass Workplace ช่วยให้นักเรียนระดับ Intermediate มีพื้นฐานที่มั่นคงในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยบทเรียน MyClass Workplace ในแต่ละภาคเรียนจะครอบคลุมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนของหลักสูตร Professional Business Skills ได้ดียิ่งขึ้น

ระดับ Upper-intermediate

หลักสูตรระดับ Upper-intermediate จะประกอบไปด้วย Professional Business Skills 2 บทเรียน (Modules)

Professional Business Skills ระดับ Upper-intermediate

 • ภาคเรียนที่ 1: ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม + ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ
 • ภาคเรียนที่ 2: หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง + การสื่อสารระดับผู้บริหาร
 • ภาคเรียนที่ 3: ทักษะการโน้มน้าวเชิงบวก + การเขียนอีเมลสำหรับธุรกิจ 2
 • ภาคเรียนที่ 4: ทักษะการทำงานด้วยความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) + ทักษะการเขียนรายงาน

การประเมินผลของหลักสูตร

คลาสเรียนทั้งสองระดับประกอบไปด้วย:

 • การประเมินผลกลางหลักสูตร และรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 • การประเมินผลหลังจบหลักสูตร และรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 • รายงาน และประกาศนียบัตร หลังจบแต่ละหลักสูตร

ติดตามความก้าวหน้าในทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ติดตามความก้าวหน้าของคุณ