Professional Business Skills

สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ชัดเจน และตรงจุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น

 • รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ล่ะบุคคล บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
 • รับคำแนะนำรายบุคคลเกี่ยวกับการนำเสนองาน การสื่อสารโต้ตอบด้วยบทสนทนา และความสามารถในการเขียนเชิงธุรกิจ

ในหลักสูตรเหล่านี้ คุณจะได้:

 • พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนของคุณ ผ่านหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆในที่ทำงาน 
 • สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลายอาชีพการงาน
 • นำทักษะใหม่ไปใช้เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ทันทีผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง.

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียนและการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรเหล่านี้เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ผ่านการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริง คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานของคุณได้ทันที

การเรียนในเชิงปฎิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรของเราใช้ระบบการเรียนที่เน้นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการกระตุ้นให้สื่อสารโต้ตอบกับเพื่อนในชั้นเรียนตลอดหลักสูตรทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล   อีกทั้งคุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท้าทายซึ่งช่วยกระตุ้นให้คุณได้เรียนรู้และลงมือทำมากขึ้น 

เราจะสอนหลักสูตรนี้อย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์สูงของเราพร้อมที่จะทุ่มเท และสนับสนุนคุณตลอดเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลตามที่คุณต้องการผ่านคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณและเป้าหมายของคุณ หลักสูตรของเราจะเปิดสอนในช่วงที่คุณสะดวก คือวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเย็นของวันทำงาน โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาสิบสัปดาห์ และมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 12 คนเนื่องจากเราเชื่อว่าชั้นเรียนขนาดเล็กจะช่วยสร้างโอกาสให้คุณได้สื่อสารกับนักเรียนในห้องและครูผู้เชี่ยวชาญได้ดีที่สุด

ติดตามความก้าวหน้าในทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตร Professional Business Skills มีให้เลือกสองระดับ

 • ระดับ Intermediate
 • ระดับ Upper-intermediate
ระดับ Intermediate ระดับ Upper-intermediate

หลัดสูตร ระดับ Intermediate จะประกอบไปด้วย Professional Business Skills 1 บทเรียน (Module) และบทเรียน MyClass Workplace

Professional Business Skills ระดับ Intermediate

 • ภาคเรียนที่ 1: ทักษะการเข้าร่วมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 2: ทักษะด้านไวยากรณ์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 3: การบริการที่เป็นเลิศ + บทเรียน MyClass Workplace
 • ภาคเรียนที่ 4: ทักษะการนำเสนอ + บทเรียน MyClass Workplace

MyClass Workplace 

 • บทเรียน MyClass Workplace ช่วยให้นักเรียนระดับ Intermediate มีพื้นฐานที่มั่นคงในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • บทเรียน MyClass Workplace ในแต่ละภาคเรียนจะครอบคลุมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนของหลักสูตร Professional Business Skills ได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรระดับ Upper-intermediate จะประกอบไปด้วย Professional Business Skills 2 บทเรียน (Modules)

Professional Business Skills ระดับ Upper-intermediate

 • ภาคเรียนที่ 1: ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม + ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ
 • ภาคเรียนที่ 2: หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง + การสื่อสารระดับผู้บริหาร
 • ภาคเรียนที่ 3: ทักษะการโน้มน้าวเชิงบวก + การเขียนอีเมลสำหรับธุรกิจ 2
 • ภาคเรียนที่ 4: ทักษะการทำงานด้วยความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) + ทักษะการเขียนรายงาน

 

การประเมินผล

ทั้งสองระดับประกอบไปด้วย:

 • การประเมินผลกลางหลักสูตร และรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 • การประเมินผลหลังจบหลักสูตร และรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 • รายงาน และประกาศนียบัตร หลังจบแต่ละหลักสูตร.

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบทเรียนในหลักสูตร Professional Business Skills ด้านล่าง

ระดับ Intermediate

1. Effective Meeting Skills

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อเตรียมพร้อมในสื่อสารข้อความที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุม
 • มีส่วนร่วมเชิงรุกและสามารถอภิปรายความคิดเพื่อนำใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอภาพลักษณ์ที่มั่นใจและน่าเชื่อถือในการประชุมแบบตัวต่อตัว หรือการประชุมเสมือนจริง

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัว และเสมือนจริงได้อย่างมั่นใจ
 • ผู้เรียนจะสามารถมีส่วนร่วม มีประสิทธิผล และมีจุดสนใจในการประชุมมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น และแสดงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

บทเรียนใน MyClass Workplace ประกอบไปด้วย:

 • การนำเสนอแผนปฏิบัติการ
 • โครงสร้างองค์กร
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. Grammar Skills for Business Writing

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้สามารถเขียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเขียน
 • ปรับใช้ไวยากรณ์ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้อ่านมากขึ้น
 • แสดงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพผ่านลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง"

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ดีขึ้น
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและนอกองค์กรจะเข้าใจข้อความที่เขียนได้ดีขึ้น จึงช่วยในการประหยัดเวลา

บทเรียนใน MyClass Workplace ประกอบไปด้วย:

 • การสัมภาษณ์งาน
 • แรงจูงใจในการทำงาน
 • รายงานผลการทบทวนโครงการ

3. Delivering Service Excellence

วัตถุประสงค์:

 • เข้าใจวงจรของผู้บริโภค (Customer Journey) ทางธุรกิจของลูกค้า และตรวจสอบจุดที่สามารถปรับปรุงได้
 • ฝึกฝนเทคนิคที่เน้นการแสวงหาและทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในเชิงรุก
 • ฝึกฝนเทคนิคที่ช่วยในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และการแก้ไขปัญหาการให้บริการ

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะมีความสามารถเพื่อใช้ในการสนับสนุน แนะแนว และเป็นพันธมิตรกับลูกค้า เนื่องจากมีความเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
 • ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีความสม่ำเสมอ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไวขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากับแบรนด์สินค้า

บทเรียนใน MyClass Workplace ประกอบไปด้วย:

 • การสร้างเครือข่าย
 • การวางแผนการเงิน
 • การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ

4. Presentation Skills

วัตถุประสงค์:

 • วางแผนการนำเสนอ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ฟัง 
 • สื่อสารแนวคิดด้วยความชัดเจน รัดกุม และสอดคล้องกัน
 • ฝึกใช้ภาษากาย คำพูด และน้ำเสียง เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพอย่างมั่นใจ

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะได้รับการฝึกการนำเสนองาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ฟัง
 • ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานจะสามารถจดจำ และสามารถดำเนินการต่อหลังการนำเสนองานได้ดียิ่งขึ้น จึงช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น และมีภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้น

บทเรียนใน MyClass Workplace ประกอบไปด้วย:

 • การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
 • การวางแผนเพื่อเปิดตัวสินค้า
 • การบรรลุข้อตกลงในการประชุม

ระดับ Upper-intermediate (1 จาก 2)

1. Intercultural Communication Skills

วัตถุประสงค์:

 • ใช้การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น เพื่อตอบสนองในเชิงบวกต่อมุมมองที่แตกต่าง
 • ปรับพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งที่ผ่านการใช้คำพูด และที่ไม่ใช้คำพูดเพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยความชัดเจนและมั่นใจในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในที่ทำงาน
 • สร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้คนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถใช้ทักษะการสื่อสารข้ามระหว่างวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับหลากหลายทีม ผ่านการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจ
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น และได้รับความไว้วางใจที่มากขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำให้แบรนด์มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น

2. Business Writing Skills

วัตถุประสงค์:

 • ใช้หลักการเขียนเชิงธุรกิจสมัยใหม่ในการวางแผน เขียน และแก้ไขเอกสาร
 • จัดทำเอกสารด้วยความชัดเจน และสอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยภาษาที่เป็นมิตร และระดับภาษาที่เหมาะสม

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะมีประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรได้ดีขึ้น
 • ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานจะสามารถเข้าใจเนื้อหา และดำเนินการต่อได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา
 • เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งภายในและภายนอกให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

3. Negotiation Fundamentals

วัตถุประสงค์:

 • สามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจกับคู่เจรจาตั้งแต่ช่วงต้นกระบวนการ
 • สามารถโน้มนาวใจในการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีหลักการ และมีกลยุทธ์มากขึ้น
 • คู่เจรจาจะมีส่วนร่วมมากขึ้น ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมมากขึ้น รวมถึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการบรรลุข้อตกลงที่ต้องการ
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการเจรจาในเชิงบวก

4. Communicating with Executive Presence

วัตถุประสงค์:

 • ระบุวิธีการสร้างตัวตนผ่านความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และการติดต่อสัมพันธ์กัน
 • ฉายภาพลักษณ์ที่มั่นใจและน่าเชื่อถือ เมื่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชมที่หลากหลาย

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในเชิงบวก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่หลากหลาย
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือ
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพ และชื่อเสียงระดับมืออาชีพที่เพิ่มขึ้น

ระดับ Upper-intermediate (2 จาก 2)

5. Positive Influencing

วัตถุประสงค์:

 • ใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้อื่น
 • สร้างความไว้วางใจ และความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • การสร้างอิทธิพลเชิงบวกระดับองค์กร

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะสามารถมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบรรลุผลลัพธ์ในเชิงบวกได้ดีขึ้น
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่แตกต่างกันจะสามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของทั้งสองฝ่าย
 • องค์กรจะมีสมาชิกในทีมที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

6. Email Writing Skills 2

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อเขียนอีเมลได้อย่างราบรื่น เข้าใจง่าย และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อ่านในเชิงบวก
 • ปรับสไตล์การเขียนและบริบทของคุณให้เข้ากับผู้อ่าน 
 • เขียนอีเมลที่มีเนื้อหาซับซ้อนและท้าทายยิ่งขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงผู้อ่านอย่างรอบคอบ

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะมีความพร้อมที่จะเขียนและตอบกลับอีเมลที่ซับซ้อนและท้าทายได้ อย่างชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่าน
 • ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานจะสามารถแสดงความไว้วางใจ และความเข้าใจได้ดีขึ้น
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลผลิตและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และแสดงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพออกมา

7.  Working with Emotional Intelligence (EQ)

วัตถุประสงค์:

 • พัฒนา EQ ของคุณและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในที่ทำงาน
 • ใช้การคิดเชิงบวกที่มีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย
 • รักษาความสัมพันธ์เชิงบวก และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
 • ทีมงานจะสามารถทำงานร่วมกันในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • องค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลผลิต และจากวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเห็นอกเห็นใจ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

8. Report Writing Skills

วัตถุประสงค์:

 • วางแผน จัดโครงสร้าง และเขียนรายงานได้อย่างราบรื่น เข้าใจง่าย  เจาะลึก และสอดคล้องกัน
 • ทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม และรักษาความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่ม
 • โน้มน้าวผู้อื่นผ่านเทคนิคการเขียนที่โน้มน้าวใจ

ประโยชน์:

 • ผู้เรียนจะมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเขียนรายงาน
 • ทีมและผู้บริหารจะสามารถตัดสินใจทั้งในเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและคำแนะนำที่ได้รับ
 • องค์กรจะสามารถตอบสนองต่อคำแนะนำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ