ระดับ C1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในทุกระดับ 

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่างๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ 1 และ 2

 

ทักษะระดับ C1

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ C1 CEFR ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้:

  • เขา/เธอสามารถเข้าใจข้อความแสดงความต้องการที่หลากหลายและยาวขึ้น และระบุความหมายโดยนัยในข้อความเหล่านั้นได้
  • เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลานึกประโยคที่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด
  • เขา/เธอสามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในระดับสังคม วิชาการ และด้านอาชีพ เขา/เธอสามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน โดยแสดงการใช้รูปแบบโครงสร้างประโยค คำเชื่อม และการเชื่อมโยงความอย่างถูกต้อง

See also