ระดับ B1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจและสร้างถ้อยคำในหัวข้อที่คุ้นเคย รวมถึงให้ความคิดเห็นและคำอธิบายได้

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่างๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ 1 และ 2 

ทักษะระดับ B1

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ B1 CEFR ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้:

สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของข้อความที่ชัดเจนในภาษามาตรฐานได้ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะในบริบทการทำงาน การเรียน หรือการพักผ่อน

  • สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการใช้ภาษา
  • สามารถสร้างถ้อยคำที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจส่วนตัว
  • สามารถอธิบายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความปรารถนา และแรงบันดาลใจ ตลอดจนให้เหตุผลโดยสังเขปหรืออธิบายเกี่ยวกับแผนการ

See also