ระดับ A1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าใจและใช้สำนวนในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยและวลีพื้นฐานได้

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่าง ๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ ระดับ 1 และ 2 

ทักษะระดับ A1

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ A1 CEFR ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้:

  • เขา/เธอสามารถเข้าใจและใช้ประโยคในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย รวมถึงวลีง่าย ๆ เพื่อสื่อสารถึงความต้องการในขณะที่พูด
  • เขา/เธอสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย สิ่งของที่มี และคนที่รู้จัก
  • สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

 

See also