คณะกรรมการการสอบ คือ Cambridge International Examinations (CIE)

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ 

เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทั้งสองเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเซ็นต์ชื่อและลงวันที่ที่ทำการสมัครด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งใบสมัครและชำระค่าสอบ

คุณต้องกรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสอบให้เรียบร้อย โดยเตรียมเอกสารดังนี้  

  • แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการที่เซ็นต์ชื่อลงท้ายเรียบร้อย พร้อมสำเนา 1 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  • รูปถ่ายสี ขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป ต้องเห็นใบหน้าชัดเจและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ชัดเจน 

คุณสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดได้ในแบบฟอร์มรายการ ทั้งนี้ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกระทั้งคุณชำระค่าธรรมเนียมเล้ว

คุณสามารถส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต(VISA และ Master Card)ได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ ตั้งแต่วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด

 ค่าปรับ

คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คุณต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนสมบูรณ์

เมื่อคุณลงทะเบียนสอบกับทางบริติช เคานซิลแล้ว คุณจะได้รับใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ