บริติช เคานซิล ดำเนินการจัดสอบมามากกว่า 75 ปี โดยมุ่งหวังที่จะจัดการสอบให้ผ่านพ้นด้วยดี และให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากรายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ยังมีแบบฟอร์มและอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ผู้สอบต้องนำมาด้วยในวันสอบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

หากคุณเป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือมีความต้องการพิเศษ กรุณาดูรายละเอียดที่หัวข้อการจัดสอบพิเศษ 

สิ่งที่ควรนำมาในวันสอบ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดหรือการมาสายในวันสอบ ผู้สอบควรจดจำวัน เวลา และสถานที่สอบให้แม่นยำ รวมทั้งนำเอกสารและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าสอบได้มาให้ครบด้วย

สิ่งที่ควรนำมาในวันสอบ

นอกจากรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ IGCSE แล้ว ยังมีแบบฟอร์มที่สำคัญ และอุปกรณ์ที่จำเป็นที่คุณต้องนำมาด้วยในวันสอบ