บริติช เคานซิล ดำเนินการจัดสอบมามากกว่า 75 ปี โดยมุ่งหวังที่จะจัดการสอบให้ผ่านพ้นด้วยดี เพื่อให้คุณสามารถจดจ่ออยู่กับการทำข้อสอบให้ได้ดีที่สุด  

นอกจากรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ IGCSE แล้ว ยังมีแบบฟอร์มที่สำคัญ และอุปกรณ์ที่จำเป็นที่คุณต้องนำมาด้วยในวันสอบ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ 

หากคุณเป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือมีความต้องการพิเศษ กรุณาดูรายละเอียดที่หัวข้อการจัดสอบพิเศษ 

สิ่งที่ควรนำมาในวันสอบ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดหรือการมาสายในวันสอบ คุณควรจดจำวัน เวลา และสถานที่สอบให้แม่นยำ รวมทั้งนำเอกสารที่ต้องใช้และอุปกรณ์การสอบมาให้ครบ

สิ่งที่ควรนำมาในวันสอบ

นอกจากรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ IGCSE แล้ว ยังมีแบบฟอร์มที่สำคัญ และอุปกรณ์ที่จำเป็นที่คุณต้องนำมาด้วยในวันสอบ