ก่อนเริ่มสอบ

คุณควรมาถึงศูนย์สอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเริ่มสอบ เพื่อคุณจะได้มีเวลารวบรวมสมาธิเล็กน้อย

ควรเผื่อเวลาเดินทาง สิ่งที่ควรนำมาในวันสอบเพราะคุณอาจเจอรถติด หรือปัญหาระหว่างทาง (รวมทั้งควรหาทางหนีทีไล่เรื่องเส้นทางในกรณีฉุกเฉินด้วย)

สิ่งที่ต้องนำเข้าห้องสอบ 

  1. หลักฐานแสดงตน (คลิกเพื่อดูชนิดของหลักฐานแสดงตนที่สามารถใช้ได้) 
  2. ใบรายงานการเข้าสอบ  
  3. ปากกาและดินสอในซองใส
  4. เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบก่อนนำเข้าห้องสอบ)  
  5. อุปกรณ์การสอบอื่นๆ ที่จำเป็นในรายวิชานั้น ๆ 

จำไว้ว่า :

โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 

กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา

มีกฎเกณฑ์เฉพาะถูกนำมาใช้ในการสอบภาคปฎิบัติ สอบปากเปล่า ไอที และศิลปะ/การออกแบบ ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

หลักฐานแสดงตน และใบรายงานการเข้าสอบ 

คุณจำเป็นต้องนำหลักฐานแสดงตน และใบรายงานการเข้าสอบมาทุกครั้งที่เข้าสอบ  

สำหรับหลักฐานแสดงตนที่ศูนย์สอบยอมรับนั้น ได้แก่ 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง 

หากคุณไม่มีหลักฐานแสดงตนข้างต้น กรุณาติดต่อตัวแทนของบริติช เคานซิล ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 

อะไรคือใบรายงานการเข้าสอบ ?

Statement of Entry หรือ ใบรายงานการเข้าสอบ เป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคุณได้ลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในจะระบุสาขาวิชาที่คุณเลือก วันสอบของแต่ละหมวด รวมทั้งชื่อและวันเกิดของคุณ