อะไรที่ทำให้การเรียนรู้ที่นี่แตกต่าง

เป็นที่รู้กันดีว่าสหราชอาณาจักรสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้และทักษะ นั่นเป็นเพราะวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในระบบการศึกษาของเรา เมื่อเราบอกว่าเทคนิคการสอนของเราแตกต่าง มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ

สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ด้านการเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนมายาวนาน จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่สร้างผู้เรียนให้มีความคิดก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

หนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่นของเราก็คือ การเรียนรู้จากปัญหา หรือ problem-based learning(อีกชื่อหนึ่งคือ enquiry-based learningหรือการเรียนรู้จากการตั้งปัญหา) ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้จากการตั้งโจทย์หรือได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์และปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญในอนาคตการทำงาน การเรียนรู้ลักษณะนี้มักจะทำควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงสถานการณ์การทำงานจริงมากที่สุด ทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติ ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานภายใต้แรงกดดัน ที่จะผลักดันให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในโลกแห่งการทำงานเมื่อศึกษาจบ 

นอกจากเทคนิคการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาแล้ว กระบวนการเรียนรู้ยังต้องผสมผสานวิธีการเรียนภาคทฤษฎีแบบดั้งเดิม เช่น การเสวนากลุ่ม หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารให้ดีขึ้น ซึ่งการเรียนในห้องเรียนนั้น ผู้เรียนจะต้องค้นคว้า สั่งสม และพัฒนาความสามารถต่างๆให้สะท้อนผ่านงานศึกษาหรืองานวิจัยที่ต้องทำให้สำเร็จตรงเวลา และพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิด

เทคโนโลยีการสอน

มหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหราชอาณาจักรนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอน และเทคโนโลยีนี้เองที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนในสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีการเรียนที่กล่าวมานี้มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนแบบ หรือการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนในห้อง ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ หรือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในวิชาเฉพาะต่างๆ

และไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนในห้อง ทำการทดลอง หรือจะคลุกอยู่กับหนังสือกองโต สถาบันการศึกษาจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณและผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตต่อไป         

เรียนรู้กับผู้สอนที่เต็มไปด้วยพลัง

แน่นอนว่า ผู้สอนหรืออาจารย์ เป็นผู้ที่ทำให้การเรียนรู้เปรียบเหมือนมีชีวิต การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละคนมีความมุ่งมั่นและแรงขับเฉพาะบุคคล มากด้วยประสบการณ์และวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เมื่อคุณได้เข้าเรียนแล้ว ก็เป็นโอกาสดีที่จะสร้างควมสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ผู้สอน หรือแม้แต่พันธมิตรจากบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเรียนของคุณ เพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาตนเองให้มาอยู่ในจุดของผู้นำสาขาที่ถนัด มากกว่าที่จะต้องเรียนกับคนอื่นอยู่แล้วนี่นา?  

พัฒนาทักษะด้านภาษาของคุณ   

ไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารล้วนมีความสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ
การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถด้านภาษาในทุกๆวัน การเรียนในห้องช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น การเรียนแพทย์ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น การใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนในคาเฟ่ ก็จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณได้เป็นอย่างดีในประเทศเจ้าของภาษา 

มีวิธีการหลากหลายที่จะใช้เพื่อวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียน การสอบพูด การทำโปรเจคหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ เราปรับใช้วิธีการประเมินเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจจุดแข็งของผู้เรียน และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถนำทักษะต่างๆ เหล่านั้นไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ดูข้อมูลการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ Learn English website 

สำเร็จการศึกษาในฐานะนักคิด

ทรัพยากรการเรียนรู้รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการเรียนกาสอนจะช่วยส่งเสริมให้คุณกลายเป็นนักคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ เพราะการเป็นนักคิดและทักษะสำคัญต่างๆ เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การตัดความอคติ การมองเห็นความต่างหรือช่องว่าง การปรับตัวตามสถานการณ์ หรือการมองหาทางออกของปัญหาที่สร้างสรรค์ จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการทำงานในอนาคต

ต้องขอบคุณการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ของระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักศะที่จำเป็นในโลกการทำงาน และเป็นที่ต้องการของบริษัทและนายจ้างทั่วโลก