งานวิจัยเรื่องผลกระทบทางสังคมของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ (hubs) ในประเทศไทย รวบรวมโดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย เพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเชื่อมโยงหรือผลกระทบที่มีต่อย่านวัฒนธรรมและชุมชน

งานวิจัยนี้แสดงลักษณะเด่นของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นกรณีศึกษาเรื่องผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน อันเกิดจากศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย วิเคราะห์ว่าผลกระทบอยู่ระดับใดในระยะยาว ความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ตลอดจนแนะนำขั้นตอนสำหรับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเชิงโครงสร้างแก่ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป