มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลเข้ากับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนบทบาทของอุตสหกรรมสร้างสรรค์จากการให้บริการและการผลิตแบบวันต่อ เข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพิ่มโอกาสบุคคลให้เป็นผู้ประกอบการ

ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ใหม่ ทั้งทางกายภาพและความคิด ที่ซึ่งผู้คนที่มีความสนใจคล้ายกันสามารถพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกัน พื้นที่ใหม่ตรงนี้เรียกว่า "ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์"