บริติช เคานซิล ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของสาธิตจุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาและต่อมาจึงขยายโปรแกรมมายังระดับประถมศึกษาด้วย

หลักสูตรของบริติช เคานซิล ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและสอดรับกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเรียนการสอนของเราสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและต่อยอดวิชาภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น   ปัจจุบันนี้โปรแกรมภาษาอังกฤษของเรามีนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

การเรียนการสอนของเรามีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษจากกิจกรรมในชั้นเรียน โดยมีครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพและมีประสบการณ์สูงคอยส่งเสริมและสนับสนุน  ทั้งนี้เราเข้าใจในความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน โดยครูของเราจะคอยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนอย่างตรงจุด เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพ