คุณสามารถขอรับบริการการรับรองผลคะแนนของคุณได้

ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ ตั้งแต่วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00-18.00  โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอรับรอง

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข

โดยปกติแบบฟอร์มหรือหนังสือรับรองต่างๆ อาจประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เช่น มีข้อผิดพลาดในตัวสะกดของชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หรือข้อมูลอื่นๆ 

หากคุณพบว่ามีข้อผิดพลาดดังกล่าว กรุณาติดต่อบริติช เคานซิล ทั้งนี้การขอแก้ไขข้อมูลในใบรายงานการเข้าสอบ หรือใบรายงานผลสอบนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขในใบประกาศนียบัตร