Taking the Aptis test

อะไรคือการสอบ Aptis

พวกเรามีประสบการณ์ 70 ปีในการทำสอบวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญของเราสร้าง ฤยะรห จากการผลงานวิจัยล่าสุดในด้านการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

การสอบ Aptis สามารถวัดผลระดับภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งยังรวมถึงการวัดผลด้าน Grammar และ ความสามารถในด้านคำศัพท์  ทักษะที่คุณจะถูกวัดนั้นจะถูกกำหนดโดยองค์กรของคุณเอง (อย่างเช่น นายจ้าง หรือ ผู้ให้บริการ)

ฉันจะสามารถสอบ Aptis ได้อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ Aptis จะถูกจัดให้โดยองค์กร มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนของคุณ คุณไม่สามารถลงทะเบียนกับเราโดยตรง

คะแนนแต่ละระดับหมายความว่าอย่างไร

คุณจะได้รับผลถูกประเมินโดย CEFR  ซึ่งมีมาตรฐานการวัด คือระดับ CEFR  (A1-C2) สำหรับแต่การวัดระดับในแต่ละทักษะ ถ้าคุณสอบทั้ง 4 ทักษะ คุณจะได้รับผลเป็นคะแนนของ CEFR  ผล CEFR จะมีตั้งแต่ระดับ 0-50 ซึ่งแสดงถึงระดับความสามารถของคุณในการสอบแต่ละทักษะ  

ลองมาดูตัวอย่างของผลสอบ

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมในการทดสอบภาษาอังกฤษ เราเชื่อว่า การสอบ Aptis ควรเป็นการสอบที่ทุกคนสามารถเข้าสอบได้ และเรายังเชื่ออีกว่าผู้สอบทุกคนควรมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในการสอบ Aptis 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษระหว่างการสอบ หรือคิดว่า ไม่สามารถเข้าสอบ Aptis ได้ หรือคิดว่า รูปแบบของการสอบ Aptis จะทำให้คุณไม่สามารถแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงของคุณออกมาได้ กรุณาติดต่อ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดสอบพิเศษที่เหมาะสมกับคุณ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการสอบได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้กระดาษและปากกาในการสอบ การใช้อักษรเบรลล์ และการพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่ หรือการขยายเวลาทำข้อสอบ 

กรุณาติดต่อเพื่อพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจัดสอบพิเศษ ซึ่งจะทำให้เราสามารถดำเนินการจัดสอบพิเศษที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลและความน่าเชื่อถือของการสอบ Aptis

ฉันจะเตรียมตัวสอบอย่างไร