การวัดทักษะในการสอบ Aptisสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ มันทำให้องค์กร สถาบันของคุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงพาร์ทหลักของการสอบ คือ Grammar และ คำศัพท์ หรือ จะเลือกเทสแค่ทักษะเดียว

การสอบทักษะอ่าน Aptis เป็นอย่างไร?

การสอบอ่านของ Aptis  ใช้เวลาสอบ 30 นาที แบ่งเป็น 4 ข้อสอบจะมีความยากขึ้นเลื่อยๆตามลำดับ

  • ความเข้าใจในประโยค (ในส่วนนี้ คุณต้องเลือกคำศัพท์จาก 3 ตัวเลือก เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ประโยค แต่ละประโยคของข้อสอบมีตำแหน่งอิสระคือไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจประโยคทั้งหมดเพื่อที่จะทำประโยคในแต่ละหัวข้อ หัวข้อนี้จะประเมิณความสามารถทางการอ่านของคุณในแต่ละประโยคจากการเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
  • ข้อความที่สอดคล้องกัน (ในส่วนนี้ คุณจะไปอ่านประโยค 7 ประโยค ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง เฉพาะหนึ่งเนื้อเรื่อง ที่มีการเรียงกับสลับซับซ้อน  การจะทำประโยคสมบูรณ์กับเนื้อเรื่องนั้นๆ คุณจะต้องคลิ๊กเลือกประโยคแล้วลากเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง หัวข้อนี้จะประเมิณความรู้ความสามารถของความเข้าใจความสอดคล้องของข้อความ คุณจะต้องหานัยยะ ปริศนา ของแต่ละประโยค ที่บ่งบอกความเชื่อมโยงของแต่ละประโยค
  • ความเข้าใจของข้อความสั้นๆ (ในส่วนนี้ คุณจะได้อ่านข้อความประมาณ 150 คำ โดยจะต้องทำข้อความให้สมบูรณ์โดยการเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสม จากตัวเลือก มาใส่ในช่องให้สมบูรณ์ เพื่อจะทำให้ข้อความสมบูรณ์คุณควรมีความเข้าใจมากกว่าตัวประโยค หัวข้อนี้จะประเมิณทักษะการอ่านและเข้าใจในข้อความสั้นๆ)
  • ความเข้าใจในข้อความยาวๆ (ในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อความประมาณ 750 คำกับชุดของหัวข้อเรื่อง  โดยสร้างความเชื่อมโยงของหัวข้อเรื่องกับย่อหน้าของข้อความ (ซึ่งต้องทำทั้งหมด 7 ข้อ) ซึ่งจะมีตัวเลือกหัวข้อที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องใดๆเลยร่วมอยู่ด้วย หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะการอ่านและความเข้าใจในข้อความยาวๆ เพิ่มเติมโดยคุณจะต้องมีความสามารถที่จะอธิบายความเข้าใจว่าหัวข้อนั้นๆ มีความสะท้อนกับย่อหน้านั้นอย่างไรในกรณีที่แตกต่างกัน (บางครั้งเป็นการใช้คำศัพท์ที่คล้ายกัน บางครั้งเป็นแนวคิดที่คล้ายกัน หรือ เป็นการแบ่งใช้ของหัวข้อ)

คะแนน Aptis หมายความอย่างไร

คุณจะได้ผลการสอบที่วัดผลโดย CEFR พวกเขาจะระบุระดับของคุณ CEFR A1-C2 สำหรับแต่ละทักษะ ถ้าคุณสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คุณจะได้คะแนนเฉลี่ย และ จะมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-50 ซึ่งแสดงถึงระดับความสามารถของคุณในการทำสอบ

ถ้าคุณอยากสอบพูด Aptis เพื่อจะวัดผลผู้สมัคร คุณครู นักเรียน ในองค์กรของคุณ สามารถติดต่อทีม Aptis ของเรา ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง