สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aptis@britishcouncil.or.th

ในเนื้อหานี้

What are your assessment needs?

การทดสอบภาษาอังกฤษแบบไหนที่คุณต้องการ

ด้วยผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือของ Aptis ช่วยคุณในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน การพัฒนาบุคคลากร และการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี