What is Aptis
  • Aptis ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในการวัดทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นทั้งในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพัฒนาบุคคลากร และการฝึกอบรม
  • Aptis เป็นแบบทดสอบที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ง่าย จึงทำให้สามารถประเมินผลพนักงานได้อย่างรวดเร็วและใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
  • Aptis ช่วยให้คุณสามารถระบุทักษะที่ต้องการทดสอบได้ตามต้องการ และรู้ผลสอบได้รวดเร็ว

โครงสร้างของ APTIS

  • Aptis เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง รวมถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ โดยผู้สอบจะต้องทำแบบทดสอบไวยากรณ์และคำศัพท์ก่อน แล้วจึงตามด้วยแบบทดสอบเพิ่มเติมในทักษะที่ต้องการ

  • การสอบ Aptis จะเริ่มจากชุดคำถามพื้นฐาน แล้วจึงตามด้วยส่วนที่ยากขึ้น โดยแต่ละส่วนของแบบทดสอบจะวัดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C

เลือกแบบทดสอบ Aptis ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถเลือกทดสอบภาษาอังกฤษในทุกทักษะ (การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง) หรือเพียงทักษะใดทักษะหนึ่งตามความต้องการขององค์กรได้

เช่น หากคุณคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ทักษะที่คุณจำเป็นต้องประเมินอาจจะเป็นการพูดและการเขียน  แต่หากคุณต้องการจะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกทักษะของครูภาษาอังกฤษ คุณอาจต้องการแบบทดสอบที่รวมทุกทักษะ ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน และการฟังเข้าด้วยกัน

เราสามารถให้คำแนะนำในการเลือกแบบทดสอบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้

ไม่ว่าความต้องการในการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษขององค์กรของคุณจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การพัฒนาหรือการอบรมบุคลากร Aptis เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบความต้องการของคุณ

ประเภทของแบบทดสอบ Aptis

Aptis General

Aptis General เป็นแบบทดสอบพื้นฐานซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจหรือองค์กรของคุณได้ เช่น กำหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการค้า การขนส่ง หรือการท่องเที่ยว รวมไปถึงการระบุเฉพาะทักษะที่คุณต้องการจะทดสอบได้

APTIS Advanced

Aptis เป็นเครื่องมือที่มีนวัตกรรมเพื่อช่วยในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ – การอ่าน, การเขียน, การฟัง และ การพูด  ซึ่งการสอบนี้สามารถวัดภาษาอังกฤษระดับ CEFR* B1-C2  ได้อีกด้วย

Aptis for Teachers

Aptis for Teachers เป็นแบบทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบ Aptis for Teachers

Aptis for Teens

Aptis for Teens เป็นแบบทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี ซึ่งถูกออกแบบมาให้ตอบความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบ Aptis for Teens

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง