Aptis for teachers

Aptis for Teachers เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแบบทดสอบAptis General ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วโลกใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษหรือนักศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู โดย Aptis for Teachers ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้จัดสอบสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งยังสามารถนำไปผสมผสานเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วและบริหารจัดการได้โดยสะดวกภายในพื้นที่ จึงทำให้สามารถติดตามพัฒนาการภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษได้โดยตลอดและยังสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

โครงสร้างและระยะเวลาดำเนินการสอบของ Aptis for Teachersนั้นจะเหมือนกับ Aptis general อย่างไรก็ตามเนื้อหาของแบบทดสอบจะมีความเกี่ยวข้องกับครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อีกทั้งชุดคำถามยังเกี่ยวพันกับหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ ที่ครูภาษาอังกฤษจะต้องพบเจอในแต่ละวัน ซึ่งจะทำให้ผู้สอบสามารถมุ่งความสนใจทั้งหมดไปกับภาษาอังกฤษแทนที่จะมากังวลกับเนื้อหาของคำถาม

APTIS FOR TEACHERS สามารถใช้ทดสอบภาษาอังกฤษของ

  • ครูภาษาอังกฤษซึ่งสอนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆทั่วโลก
  • ครูซึ่งสอนวิชาอื่นๅ ตามโรงเรียนต่างๆทั่วโลก
  • ครูภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ รวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษา
  • นักศึกษาที่เข้าอบรมหรือเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัย
  • บุคลากรซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษา