Are you a government ministry or NGO

Aptis ช่วยให้การวัดและประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิด เพราะ Aptis เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับสากลและยืดหยุ่น ทำให้สามารถจัดสอบได้ในแทบจะทุกสถานที่ และเหมาะสมสำหรับผู้สอบที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในทุกระดับ

  • สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จากการนำแบบทดสอบ Aptis ไปใช้ในการวัดผลการอบรม ตั้งแต่ก่อนเริ่มการอบรม ในระหว่างการอบรม และภายหลังการอบรม อันจะส่งผลให้การประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรมีความแม่นยำมากที่สุด
  • Aptis ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าอบรมที่แตกต่างกันได้
  • ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถปรับแบบทดสอบ Aptis ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

เหตุผลที่ควรเลือกการสอบ Aptis

  • Aptis ถูกออกแบบมาให้สามารถประเมินทักษะภาษาอังกฤษได้หลากหลาย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง รวมถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
  • คุณสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบทดสอบที่เหมาะสมกับโครงการของคุณได้
  • Aptis ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเตรียมการสอบ เพราะสามารถดำเนินการสอบได้สะดวกในสถานที่และตามเวลาที่คุณเลือกเอง
  • แบบทดสอบ Aptis สามารถใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ ระดับ A1 ถึงระดับ C จึงช่วยให้คุณประเมินบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและอ่อนมากได้จากการใช้แบบทดสอบเดียวกันและในการสอบครั้งเดียวกัน
  • Aptis สามารถจัดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แท็ปเล็ต การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ปากกาและกระดาษ จึงทำให้การสอบ Aptis สามารถดำเนินการสอบได้อย่างสะดวกในเกือบทุกสถานที่

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาของ Rwanda Education Board 

กรณีศึกษาของ Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

ในเนื้อหานี้