การสอบแกรมม่าและคำศัพท์และส่วนประกอบสำคัญของการสอบ Aptis ซึ่งเป็นการสอบมันทำให้องค์กร สถาบันของคุณสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงพาร์ทหลักของการสอบ คือ Grammar และ คำศัพท์ หรือ จะเลือกเทสแค่ทักษะเดียว

การสอบ Aptis แกรมม่าและคำศัพท์เป็นอย่างไร?

การสอบAptis แกรมม่าและคำศัพท์ประกอบไปด้วย2ส่วน ส่วนแรกของการสอบคือ แกรมม่า คุณจะตอบโจทย์คำถาม 25 ข้อ ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ และจะมีข้อสอบบางส่วนที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่นมีความเข้าใจกับคำศัพท์ที่เหมาะสมที่จะใช้กับกรณี/เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งกรณีแบบทางการ และ ไม่เป็นทางการ) คำถามทั้ง 25 ข้ออยู่ในรูปแล้วเลือกคำถามจากตัวเลือก 3 ตัวเลือก

ในส่วนที่สองของการสอบ (คำศัพท์) คุณจะตอบคำถาม 25 ข้อ ซึ่งจะมีปรากฎเป็นเซ็ต 5 คำศัพท์ (คำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ) จาก 10 ตัวเลือกให้เลือก

ประเภทของคำถามคือ

  • จับคู่คำศัพท์: หาคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับคำศัพท์ของโจทย์
  • นิยามคำศัพท์: จับคู่นิยามให้ตรงกับคำศัพท์
  • การใช้คำศัพท์: ทำประโยคให้สมบูรณ์โดยการเลือกคำศัพท์
  • คู่คำศัพท์ และ คำศัพท์รวมกัน: โดยปกติจะเป็นคำถามที่มีความยาก เพราะผู้สอบควรจะทราบว่าคำศัพท์ไหน (จากรายการ) ที่เกี่ยวโยงหรือเกิดขึ้นบ่อยกับคำศัพท์ของโจทย์ ( e.g. birthday card is common but blue card is not).

คะแนน Aptis หมายความอย่างไร

คุณจะได้ผลการสอบที่วัดผลโดย CEFR พวกเขาจะระบุระดับของคุณ CEFR A1-C2 สำหรับแต่ละทักษะ ถ้าคุณสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คุณจะได้คะแนนเฉลี่ย และ จะมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-50 ซึ่งแสดงถึงระดับความสามารถของคุณในการทำสอบ

ถ้าคุณอยากสอบพูด Aptis เพื่อจะวัดผลผู้สมัคร คุณครู นักเรียน ในองค์กรของคุณ สามารถติดต่อทีม Aptis ของเรา ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง