©

British Council

นิตยสาร: กุญแจสู่การเรียนรู้

นิตยสารรูปแบบใหม่และน่าตื่นเต้นช่วยให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอตลอดปีการศึกษา 

นิตยสารของเราได้รับการพัฒนาตามหัวข้อที่น่าสนใจและตามเหมาะสมกับวัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ทั้งยังรองรับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของคอร์ส Primary และ Secondary Plus

การทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและการพัฒนาทักษะในอนาคต

 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ความเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง
 • การเป็นพลเมืองโลก
 • การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • ความรู้ทางด้านดิจิทัล
 • การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

นอกจากการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ แล้ว เด็ก ๆ ยังสามารถแสดงความเป็นตัวเองและตั้งคำถามได้อย่างอิสระ ในขณะที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกรอบตัวเพิ่มมากขึ้น

 • นิตยสารแต่ละฉบับได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ในด้านการพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์
 • งานโครงการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
 • เนื้อหามีการปรับให้เหมาะสมกับระดับทักษะด้านการอ่านของนักเรียนแต่ละคน และนำเสนอในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่า 
 • เนื้อหาสมัยใหม่และรูปลักษณ์ที่ทันสมัยทำให้รู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากหนังสือเรียนแบบเดิม ๆ

การรับแรงบันดาลใจมาจากหัวข้อข่าวที่ทันโลก

บทความต่าง ๆ ในนิตยสารนั้นมาจากเหตุการณ์และประเพณีจากทั่วโลก นอกจากการอ่านหัวข้อที่น่าสนใจแล้ว นักเรียนยังได้เล่นเกมและทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบกลุ่มเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมต่าง ๆ ยังครอบคลุมถึง:

 • การพูดและการออกเสียง
 • การฟัง การอ่าน และการเขียน
 • ไวยากรณ์และคำศัพท์

เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ

นักเรียนจะได้จัดการกับงานในชีวิตจริง ทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งคิดหาคำตอบที่ได้จากการค้นคว้ามาเป็นอย่างดีและคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับแต่ละความท้าทาย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักเรียนของเราเพิ่มพูนความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 

ทุกกิจกรรมจะกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมตามระดับทักษะปัจจุบันของตนเอง เมื่อผู้เรียนเห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริง จะทำให้พวกเขามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย