บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนกับ University of London

มหาวิทยาลัยจะมีกฎระเบียบในการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งทางบริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ค่าธรรมเนียม

นักเรียนต้องชำระค่าสอบและค่าจัดส่งเอกสาร 

  • 7,550 บาม ต่อ 1 วิชา หากสมัครสอบ 1 หรือ 2 วิชา ในรอบสอบเดียวกัน
  • 5,290 บาท ต่อ 1 วิชา หากสมัครสอบตั้งแต่ 3 วิชาขึ้นไป ในรอบสอบเดียวกัน

การยกเลิก 

หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถแจ้งยกเลิกการสอบได้โดยแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 2,400 บาท (หากแจ้งยกเลิกช้ากว่า 1 สัปดาห์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเต็มจำนวน) 

วิธีการชำระเงิน 

คุณสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต(VISA และ Master Card)ได้ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์ ตั้งแต่วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด