บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนยังสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแก่นักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรขณะนั้นได้

สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีกฎระเบียบในการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งบริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการสอบภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับนั้นๆ อย่างเคร่งครัด โดยเราทำหน้าที่เป็นผู้รับและจัดเก็บข้อสอบของมหาวิทยาลัย จัดสถานที่สอบและดำเนินการสอบ พร้อมส่งกระดาษคำตอบกลับไปยังสถานศึกษาในสหราชอาณาจักรโดยตรง

In this section