บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าในโรงเรียนประจำ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีกฏเกณฑ์การสอบเข้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ได้ปฎิบัติตามกฏการจัดสอบของแต่ละสถาบันอย่างเคร่งครัด เราได้รับและเก็บข้อสอบจากโรงเรียน และส่งมอบให้นักเรียนในวันสอบ พร้อมส่งคืนโรงเรียนโดยตรง 

ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดและชำระเงินได้ที่บริติช เคานซิล อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 

ค่าธรรมเนียม

กรุณาตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาของคุณ ว่าค่าการจัดสอบนั้นรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนหรือไม่ หากไม่รวมผู้สมัครจะต้องชำระค่าจัดสอบด้วยตนเอง   

เวลาทำการปกติ

ค่าธรรมเนียม 4,700 บาท ต่อวิชา ต่อคน (สูงสุด 3 ชั่วโมง) 

นอกเวลาทำการ 

การจัดสอบนอกเวลาทำการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริติช เคานซิล มีค่าธรรมเนียม 9,400 บาท ต่อวิชา ต่อคน (สูงสุด 3 ชั่วโมง)

ตารางเวลาการสอบปกติ จัดขึ้นวันจันทร์ –ศุกร์ ภาคเช้าเริ่มเวลา 9.30 น. หรือ 10.00 น. ภาคบ่ายเริ่ม 13.30 น. หรือ 14.00 น.

โปรดสังเกต

การชำระเงินต้องแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันสอบ และคุณต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อผู้คุมสอบก่อนเริ่มการสอบ  

การยกเลิก

ผู้สมัครสามารถแจ้งยกเลิกได้ 7 วันก่อนวันสอบ และจะได้รับเงินคืนจากค่าบริการจัดสอบ โดยหักค่าธรรมเนียมจัดการ 1,800 บาท

ในกรณีที่คุณขาดสอบโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม