บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้บริการการสอบเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนยังวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (เช่น หลักสูตรการศึกษาทางไกล) แก่นักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบแต่ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศนั้นๆได้

การสมัคร

กรุณาดาวโหลดและกรอกแบบฟอร์ม Invigilation Service Application ให้ครบถ้วนและส่งไปที่ examsregistration@britishcouncil.or.th

ค่าธรรมเนียม

กรุณาตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาของคุณ ว่าค่าการจัดสอบนั้นรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนหรือไม่ หากไม่รวมผู้สมัครจะต้องชำระค่าจัดสอบด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียม 4,700 บาท ต่อวิชา ต่อคน (สูงสุด 3 ชั่วโมง) สำหรับการจัดสอบในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น. 
ค่าธรรมเนียม 9,400 บาท ต่อวิชา ต่อคน (สูงสุด 3 ชั่วโมง) สำหรับการจัดสอบนอกวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์หลัง 17:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาตอนเช้า 10:00 น. เวลาสอบตอนบ่าย 14:00 น. 

การชำระเงิน

การชำระเงินต้องแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันสอบ และคุณต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อผู้คุมสอบก่อนเริ่มการสอบ  

การยกเลิก

ผู้สมัครสามารถแจ้งยกเลิกได้ 7 วันก่อนวันสอบ และจะได้รับเงินคืนจากค่าบริการจัดสอบ โดยหักค่าธรรมเนียมจัดการ 1,800 บาท

ในกรณีที่คุณขาดสอบโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม