นักเรียนมัธยมจะเรียนรู้โดยมุ่งเน้นที่ทักษะการใช้ภาษาในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณได้ทำในสิ่งที่ท้าทายและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อให้มีทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษา การทำงาน และสถานการณ์ทางสังคมในอนาคต

ตาม Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คอร์สเรียนในระดับมัธยมจะ: 

  • ครอบคลุมทุกด้านของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  • รวมหลากหลายกิจกรรม เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ การแสดงบทบาทสมมติ และการนำเสนองาน
  • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบและติดตามการเรียนรู้ การจดบันทึก การท่องจำ การจัดการเวลา และการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน วิดีโอ และไอทีที่หลากหลาย
  • เตรียมความพร้อมให้ลูกของคุณเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการเตรียมตัวสอบ