เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย และสนุกสนานไปกับกระบวนการเรียนรู้

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณได้ทำในสิ่งที่ท้าทาย มีส่วนร่วม และมีแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างทักษะทางภาษาและพัฒนาความมั่นใจ 

ในขั้นนี้ เป้าหมายพื้นฐานของเราคือการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษด้วยการ: 

  • แนะนำการอ่านและการเขียนแบบค่อยเป็นค่อยไป
  • ทำกิจกรรมกลุ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์
  • พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านไวยากรณ์และคำศัพท์
  • เน้นการสื่อสารโดยการใช้คำพูดอย่างต่อเนื่อง
  • ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อวัดความก้าวหน้าของลูกของคุณ
  • ต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษที่มีอยู่และพัฒนาความมั่นใจในการศึกษาต่อด้วยหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมของเรา