เทคนิคการเขียน email เป็นภาษาอังกฤษเพื่อติดต่ออย่างไรให้ได้ความร่วมมือ

เคยไหมที่ส่งอีเมล์ไปไม่ว่าจะส่งไปหาเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าแล้วมักจะไม่ได้รับการตอบกลับหรือไม่ได้รับความร่วมมือ เชื่อหรือไม่ว่าการที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับนั้นอาจเป็นไปได้หลายสาเหตุเช่น คนที่คุณส่งถึงไม่ได้รับอีเมล์ คนที่คุณส่งถึงไม่ว่าง หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือคุณไม่ได้อยู่ใน Priority ที่เขาให้ความสนใจ 

คำถามคือทำไมถึงไม่ได้รับความสนใจ?

การไม่ได้รับความสนใจอาจมีได้หลายสาเหตุเช่น คุณส่งไม่ถูกคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคุณไม่ถูกต้อง อ่านแล้วไม่ได้ใจความสำคัญ 

เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาคือการที่คุณต้องปรับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณทั้งการพูดและการเขียนให้เป็นมืออาชีพ บ่งบอกใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารโดยที่ไม่กำกวมและยาวเกินความจำเป็น หากคุณอยากแก้ไขปัญหาและเริ่มต้นการเขียน email ของคุณในการติดต่อเพื่อขอความร่วมมือให้เป็นมืออาชีพ ก็อย่าพลาดประโยคตัวอย่างด้านล่างนี้

1) ใช้ May I + Verb … เป็นการเริ่มต้นประโยค

ตัวอย่างเช่น 

May I alter my hotel arrangement?

2) ใช้ Would it be possible to + verb … ?

ตัวอย่างเช่น 

Would it be possible to change my flight schedule?

3) ใช้ Do you mind if I + verb ... (pay later)?

ตัวอย่างเช่น 

Do you mind if I pay by credit card?

4) ใช้ Would/could/can + subject + verb + … ? 

ตัวอย่างเช่น 

Could you cancel my reservation?

5) ใช้ It would be grateful if you could + verb + ...?

ตัวอย่างเช่น 

It would be grateful if you could confirm the time?

6) ใช้ Would you mind + verb ing + … ?

ตัวอย่างเช่น 

Would you mind calling the conference group?

จะเห็นได้ว่ารูปแบบประโยคทั้งหมดด้านบนนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารได้ไม่ยากเพราะประโยคด้านบนเป็นประโยคใช้ในการขอร้องให้ผู้รับอีเมล์ดำเนินการให้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งช่วงท้ายของประโยคเองคุณสามารถที่จะเติมสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้รับอีเมล์ทำหรือดำเนินการให้

พัฒนาจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้กับการใช้ภาษาอังกฤษของคุณด้วยคอร์สเรียน MyClass ที่พร้อมจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ครบทุกทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูด พร้อมประเมินเพื่อรู้ระดับอย่างสม่ำเสมอ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองโดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also